تفاوت سبک زندگی با ام اس در چند سال اخیر 


تفاوت سبک زندگی با ام اس در چند سال اخیر 

تفاوت سبک زندگی با ام اس در چند سال اخیر 

 

 آسودگی خاطری که در جریان تصمیم گیری و پس از گرفتن تصمیم نهایی به دست می آید، جهت داشتن یک زندگی راحت همراه با بیماری مزمنی مثل ام اس، مهم است. بنابراین هر فصل از این کتاب، حاوی اطلاعاتی است که در اتخاذ تصمیم های عاقلانه و مناسب، به شما کمک کند.

در اینجا به برخی از زمینههایی میپردازیم که در سالهای اخیر حق انتخاب مبتلایان به ام اس در مورد آنها، به صورت چشمگیری افزایش یافته است: حق انتخاب نوع درمان ؛ درمان علایم؛ تصمیم در مورد تشکیل خانواده ؛ و گرفتن تصمیم های مهم در مورد شغل .

تعجب نکنید از اینکه کسانی که بیش از بقیه به شما اهمیت می دهند - همچون چه کار بکنید یا چه کار نکنید یا چه چیزی برایتان مناسبتر است. در واقع، باید به این موضوع عادت کنید که واقعاً بیش از حد لازم، از طرف این و آن راهنمایی می شوید. شنیدن تمام این توصیه های ناخواسته به اندازه ی کافی چالش برانگیز هست؛

بگذریم که اکثر آنها مغایر یا حتی متضاد یکدیگر است. این حق شماست که به اتفاق شریک زندگی تان بنشینید و نظرات مختلف را خوب بررسی کرده تا ببینید کدامیک با وضعیت شما همخوانی دارد. نکتهی مهمتر این است که قرار نیست هرکس هرچه گفت، تمام و کمال قبول کنی دریافت کمک تخصصی و پشتیبانی شخصی مورد نیاز علاوه بر کسانی که دوستتان دارند، در طول این مسیر، افراد مهم دیگری هم هستند که می توانند در شناخت حق انتخاب ها و پشتیبانی از شما در امر تصمیم گیری، کمکتان کنند. در صف اول این فهرست، متخصصین اماس جای دارند. فهرست افراد مزبور را میتوان از انجمن ملی اماس تهیه کرد. پزشک شما هم ممکن است با متخصصین شاغل در محل زندگی شما آشنا باشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد