تفاوت های دندان های شیری و دائمی


تفاوت های دندان های شیری و دائمی

تفاوت های دندان های شیری و دائمی

 

 دندانهای شیری و دائمی از نظر آناتومیک (ساختمانی) و مرفولوژیک (شکل ظاهری) دارای تفاوتهایی هستند که آنها را کاملاً از هم متمایز میکنند. برخی از این تفاوتها عبارتند از:

 ۱- اندازه: دندانهای شیری در مجموع کوچکتر از دائمی هستند. به عبارت دیگر هر دندان شیری بطور کلی کوچکتر از دندان دائمی هم نام خود میباشد.

۲- شکل: شکل ظاهری دندانهای شیری نیز تفاوتهای قابل ملاحظهای با دندانهای دائمی دارد که بحثی تخصصی است.

 ۳- تعداد: تعداد دندانهای شیری ۲۰ عدد و دندانهای دائمی حداکثر ۳۲ عدد می باشد.

- از نظر ساختمانی نیز دندانهای شیری با دندانهای دائمی تا حدودی متفاوت هستند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد