تفاوت های روانی زن و مرد


تفاوت های روانی زن و مرد

تفاوت های روانی زن و مرد

 زنان و مردان نه تنها از حیث بیولوژی و آناتومی با همدیگر متفاوت هستند، که از لحاظ روانی نیز با یکدیگر تفاوتهای زیادی دارند. به طور مثال از دیدگاه روانی تمامی مردان جهان نسبت به زنان دارای روحیه ای خوش بینانه و با نگرش مثبت هستند. در مسایل عشقی و روابط علی رغم تلاش زیاد برای به چنگ آوردن معشوقه و محبوبه خویش در برخورد با ناگواری های عاطفی صبورتر و کم واکنش تر از زنان میباشند.به همین مناسبت در روابط زناشویی مشکلاتشان و حتی دیدگاهشان نسبت به آن مشکلات بسی متفاوت تر از زنان است. با اینکه برخی از روان شناسان اعتقاد بر این دارند که فرهنگ، محیط، از رفتارهای کودکانه و تربیت و حتی سرکوفت های دوران طفولیت در شدت و یا حدت این واکنشها دخالت دارند، اما این پندار درستی نیست.البته این امر مسجل است که فرهنگ و تربیت خانواده می تواند در نوع نگرش و تفاوتهای دو بر جنسی دخیل باشد، اما به طور کلی دگرگون ساز نیست و به عنوان تشکیل دهنده و باعث تفاوت های اساسی نمیتواند باشد. اگر از دید «پراگماتیستی» را به موضوع بنگرید، متوجه می شوید که برخی از تفاوتها ناشی از برنامه دی. ان .ای (DNA) میباشد که در اثنای زمان و درهنگام رشد و بلوغ بروز می کند و البته همین  رفتارها تا حدودی تحت تأثیر رفتار و تربیت خانوادگی و محیط میباشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد