تقویت قوانی شهوانی / قسمت اول


تقویت قوانی شهوانی / قسمت اول

تقویت قوانی شهوانی

   خوراکیهائی که برای تقویت کلیه جهاز بدن مخصوصاً قوه باه، مفید است برای نمونه قسمتی از آنها را با خواص دیگرشان ذیلاً شرح میدهیم: میخک نیم مثال که کاملاً کوبیده باشند با شیر تازه دوشیده از گاو  بیاشامند محرک باه میباشد. جون میخک مقوی اعضاء رئیسه بدن است. توضیح: (غذای گاو باید فاقد رازیانه باشد چون رازیانه دارای هرمون زنانه است. چنانچه از شیر آن گاو بیاشامند از مردی او کاسته میشود و برعکس شهوت زن را زیاد و قاعدگی را جلو می اندازد. معجون ذیل جهه رفع سستی آلت مفید است (بدستور بوعلی سینا می باشد). عاقر قریحا، زنجبیل، فلفل سیاه هر یک ۷ مثقال که (۳۵) گرم باشد زرده تخم مرغ خانگی ۲۵ عدد، سه قلم ادویه را کاملاً نرم کوبیده بازرده تخم مرغ و ۱۲۰ مثقال که به ۶۰ گرم باشد عسل صاف شده از موم مخلوط نموده تا معجون شود صبح ناشتا بقدر فندقی و بعد از غذای ظهر و شب به قدر مذکور تناول نمایند. تخم کلم در طبیعت گرم و خشک مبهی (شهوت آور) و کشنده کرم است. مقدار یک مثقال و نیم استفاده شود. بادام خاکی یا پسته زمینی - در طبیعت گرم و خشک خواص آن شهوت آور و زیاد کننده منی جهت دردپشت (ستون فقرات و کمر) و عصب و سستی بدن مفید ولیکن بطی ء الهضم و دیر از معده می گذرد. صلاح در آنست قدری بو داده با شکر میل کنند. جانشین او چلغوزه است. دارچین - در طبیعت گرم و خشک و قوتش تا ۱۵ سال باقیست. مقوی باه، ضد رطوبت بدن، مقوی معده و کبد و رفع تعفن دهان را هم می کند . جهت طپش قلب مفید و مدر ادرار و حیض و مسقط جنین و اقسام فتق و عفونت زخمھاو در امراض عصبانی مسکن و مضعف بواسیر، مقدار مصرف آن از دو تا بیست و پنج گرم است. زبان گنجشک را به شیرازی اهر و به عربی لسان العصافیر گویند. در مشهد به درخت سرون معروف است. برگ آن شبیه برگ بادام. و ثمر آن در خوشه و در غلافها و هر یک از هم متفرق و در هر غلافی یکدانه باریک شبیه زبان گنجشک و رنگ آن قرمز، قدری تلخ مزه، قوت آن تا ده سال باقیست (موقع چیدن خوشه آن در پائیز میباشد که رنگ آن زرد میشود) در طبیعت گرم و خشک مسکن و دفع کننده گاز معده و روده و آشامیدن دمکرده ۲ مثقال از آن مسکن درد پهلو (تهیگاه) جهه خفقان و درد کمر و رحم مفید و مدر ادرار و مفتح سنگ کلیه و مثانه و تقویت اعضاء تناسلی و تنگ نفس و سرفه مزمن محرک باه مقدار مصرف آن ده گرم است گوشت شتر - منعظ قوی است جهت تقویت باه مفید و چون دیر هضم می باشد لذا با شکر میل کنند. شتر جوان کمتر از دو سال بهتر و سریع الهضم تر می باشد. در طبیعت گرم و خشک و پنیر مایه بچه شتر (مخصوصا بچه شتر نژاد عرب) که کمتر از یکسال باشد در تقویت باه بیعدیل است و چاق کننده بدن است پیاز دهان را خوشبو و لثه را محکم و ماءالنسل را (منی) زیاد و امر مجامعت و نیروی راه رفتن را زیاد میکند. پیاز سفید را قطعه قطعه کنید و در روغن کنجد یا زیتون بجوشانید بعد در ظرفی تخم مرغ را بشکنید و قدری نمک بپاشید سپس تخم مرغ را بر روی آن پیاز سرخ کرده برگردانید. بگذارید توی روغن بجوشد. این غذا به شما نیروی  جنسی می دهد . تقویت قوانی شهوانی / قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد