تلانسفال قدامی ترین وزیکول مغزی


تلانسفال قدامی ترین وزیکول مغزی

تلانسفال قدامی ترین وزیکول مغزی

 قدامی ترین وزیکول مغزی است و از دو بیرون زدگی جانبی یا نیمکره های مغزی و یک بخش میانی به نام تیغه انتهایی (Lamina terminalis )تشکیل شده است. حفرات نیمکره ها یا بطن های جانبی از طریق سوراخ های بین بطنی مونرو با مجرای داخل دیانسفال در ارتباط هستند.

نیمکره های مغز:

در آغاز هفته پنجم، به صورت دو بیرونزدگی از دیواره جانبی پروزانسفال ایجاد می شوند، در اواسط ماه دوم، بخش قاعده ای نیمکره ها بزرگ شده به داخل حفره بطن جانبی و کف سوراخ مونرو برجسته میگردد. این ناحیه که رشد سریعی دارد در برش های عرضی به صورت مخطط دیده می شود و در نتیجه جسم مخطط CorpuS) olselt Striatum) نام دارد دیواره نیمکرده مخ در محل اتصال به سقف، دیانسفال نمی تواند نوروبلاست تولید کند و نازک باقی میماند. دیواره نیمکره میخ در اینجا، یک لایه منفرد از سلول های اپاندیم دارد که با مزانشیم عروقی پوشیده شده است و مجموعاً شبکه مشیمی را میسازند. شبکه مشیمی (کوروئید)به جای تشکیل سقف نیمکره ها، در طول خطی به نام شکاف کوروئید به داخل بطن های جانبی برجسته میشود. علت این امر رشد ناهماهنگ بخش های مختلف نیمکره است. درست بالای شکاف کوروئید، دیواره نیمکره ها ضخیم شده، هیپوکامپ را تشکیل می دهد. هیپوکامپ به تدریج به داخل بطن های جانبی برجسته میشود.  با رشد بیشتر، نیمکره ها سطح جانبی دیانسفال، مزانسفال و بخش سری متانسفال را میپوشانند، جسم مخطط که بخشی از دیواره نیمکره است، به عقب رشد کرده، به دو بخش تقسیم میشود: ۱) بخش پشتی داخلی به نام هسته دمدار (Claudiate nucleus) و ۲) بخش شکمی جانبی به نام هسته عدسی (Lentiform nucleus). این تقسیم بندی در اثر عبور رشته های عصبی (که کپسول داخلی نام دارند) انجام میشود. در همین زمان به علت جوش خوردن دیواره داخلی نیمکره مغز و دیواره جانبی دیانسفال، هسته دامدار و تالاموس در مجاورت هم قرار میگیرند. رشد مداوم نیمکره های مغز در جهات قدامی، خلفی و تحتانی به ترتیب باعث ایجاد لوب های فرونتال، گیجگاهی و پس سری میشود.  ناحیه ای که روی جسم مخطط را میپوشاند، بین لوب های پیشانی و گیجگاهی قرار دارد، به علت کندی رشد در عمق می ماند و قطعه جزیره ای (Insula) را به وجود میآورد. در مراحل آخر زندگی جنینی، به علت رشد سریع سطح نیمکره های مخ، شکنجه ای (gyTUSCS) زیادی در سطح مخ ظاهر می شود.تلانسفال(به انگلیسی: cerebrum یا telencephalon) دارای بخش بزرگی از نیمکره های متقارن مغز می باشد که مخ را تشکیل می دهند . نیمکره های مخ توسط قشر مخ پوشیده می شوند و در بردارنده ی عقده های پایه و سیستم لیمبیک می باشند

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد