تمرین قدرتی: حرکت شنا با استفاده از دیوار


تمرین قدرتی: حرکت شنا با استفاده از دیوار

تمرین قدرتی: حرکت شنا (با استفاده از دیوار)

  ۱- حالت شروع،در حالی که رو به دیوار قرار گرفته اید، پاها را حدود۶۰ سانتی متر از هم باز کنید و دست ها را روی دیوار و به صورت کشیده قرار دهید. ۲ - به دیوار تکیه کنید و پاها و تمام بدن را صاف نگه دارید. پاشنه پاهاروی زمین قرار داشته باشند.۳- در حالی که حرکت شنا را انجام می دهید، دست ها را کاملاً صاف کنید. ۴ - قسمت پایین تنه باید کاملاً از دیوار فاصله داشته باشد.تکرار تمرین: این تمرین را با یک تکرار شروع کنید و به تدریج به ۲۰ تکرار برسانید. فواید تمرین: این تمرین مانند حرکت شنای روی زمین، عضلات شانه و دست ها را تقویت میکند. این تمرین با ترکیب حرکت قبلی می تواند تمرین مناسبی برای بالا تنه و عضلات ساق پا باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد