تمرین قدرتی: حرکت شنا روی زمین (برای پیشرفته ها)


تمرین قدرتی: حرکت شنا روی زمین (برای پیشرفته ها)

تمرین قدرتی: حرکت شنا روی زمین (برای پیشرفته ها)

  ۱ - حالت شروع: کف اتاق رو به زمین بخوابید و دست هارا زیر شانه ها قرار دهید. در این حالت، پاها جفت و بدن کشیده است.۲- حرکت شنا روی زمین را انجام دهید تا دست ها کاملاً صاف شود. تمام بدن را در این حالت صاف نگه دارید.تکرار این تمرین: این تمرین را با یک حرکت شنا شروع کنید و بتدریج آن را به حرکت برسانید. حتی اگر می توانید تعداد آن را بیشتر کنید.فواید تمرین: این تمرین، عضلات شانه و دست ها را تقویت میکند.تمرین قدرتی: حرکت شنا روی زمین (برای افرادی که از نظر آمادگی در سطح متوسط هستند).۱ - حالت شروع: این حرکت را مانند حرکت قبل انجام دهید؛ با این تفاوت که در این حرکت، زانوها را خم کنید و روی زمین بگذارید.۲- حرکت شنا را با دستهای کاملاً کشیده انجام دهید. تکرار این تمرین: این تمرین را از ۱ بار شروع کنید و به تدریج به ۲۰ بار برسانید. به مرور بر تعداد آن بیفزایید.فواید این تمرین: انجام این تمرین برای تقویت عضلات شانه و بازو مناسب است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد