تمرین قدرتی: حرکت کششی از بارفیکس


تمرین قدرتی: حرکت کششی از بارفیکس

تمرین قدرتی: حرکت کششی از بارفیکس

 ۱ - حالت شروع: میله بارفیکس را با دستها بگیرید و آویزان شوید.۲- با دست ها، بدن را بالا بکشید؛ تا حدی که چانه از حد میله بالاتر رود.۳- بتدریج بدن راشل کنید و پایین بیایید.تکرار این تمرین: این تمرین را تا آنجا که توان دارید، انجام دهید و به ۱۰ حرکت برسانید.فواید این تمرین: این تمرین عضلات شانه و بازوها را تقویت میکند.تمرین قدرتی: فشار بر بالش ۱ - حالت شروع روی زمین، دراز بکشید و یا بنشینید. زانوها را طوری خم کنید که کف پاها روی زمین قرار بگیرند. ۲ - یک توپ یا بالش بزرگ و یا دستها را مشت کنید و بین زانوها قرار دهید. ۳- در این حالت، زانوها را به هم فشار دهید و تا ۱۰ بشمارید. تکرار این تمرین: این تمرین را ده بار تکرار کنید.فواید این تمرین: این تمرین عضلات درون ران ها را تقویت میکند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد