تمرین های باز و بسته کردن قفسه سینه


تمرین های باز و بسته کردن قفسه سینه

تمرین های باز و بسته کردن قفسه سینه

 این تمرین ها بسیار مفید بوده و در واقع تمام بدن را به کار می اندازند، آنها ستون مهره ها را به جلو و عقب خم کرده و باعث کشیدگی بازوها و پاها می شوند. تمرین های این قسمت، هم مفاصل انگشتان دست و مچ دست و هم شانه ها را به حرکت در می آورند. علاوه بر آن تمام دستگاه تنفس را به کار انداخته، باعث تنفس عمیق تر و کامل تر شده و اکسیژن تازه به تمام سلول ها می رسانند.اکنون به صورت متوازن بایستید و پاها را به اندازه پهنای مفاصل لگن از هم جدا کنید، لگن تان در مرکز و باسن و شکم تان سفت باشد. کف دستتان را روی هم گذاشته و در مرکز قفسه سینه قرار دهید بازدم کرده و ریه ها را خالی کنید.دم انجام داده و دست ها را از شانه ها به جلو و عقب برده و بعد از خود دور کنید.سپس انگشتان را در سطح نشیمن گاه و پشت سر به هم قفل کرده، ستون فقرات خود را بکشید. باسنها را به هم بفشارید تا قسمتهای تحتانی کمر را نگهداری کنند. در حالی که خود را به عقب کش می دهید بازدم انجام داده و سر را در خط محور بدن نگه دارید.در حالی که به آهستگی خود را صاف می کنید، دم انجام دهید. در حالت راست ستون مهره های شما طویل می شودبازدم انجام داده و زانوها را خم کنید. لگن را به عقب برده و دست ها هم چنان در تماس با باسن باشند.خود را به سمت جلو کشیده و ستون مهره ها را بلند کنید. سر، گردن و ستون فقرات را در محور راست حفظ کرده، به طوری که تاج سر به جلو باشد. به کف زمین نگاه کنید دم انجام داده در حالی که شانه ها را به هم می فشارید بازوهای صاف شده را پشت سرتان بالا  ببرید بازدم انجام داده و در حالی که به جلو باز هم خود را کش می دهید، ستون فقرات را طویل کنید و بازوها را بالا ببرید. فشردگی بین دو شانه را احساس کنید تذکر: مرحله بعدی را در صورتی که مشکل کمری دارید حذف کنید چون کشیدگی شدیدی بر کمر وارد می شود. با دم، پاهای خود را صاف کنید . تا جایی که می توانید پاها را راست کنید که کشیدگی از پاشنه پاها به سمت باسن ها بالا رود. در همین حال بازدم انجام دهید. دم گرفته و زانوها را خم کنید. بازدم انجام دهیدو در حالی که زانوها را خم نگه داشته اید به آهستگی تنه تان را به حالت موازی با کف زمین قرار دهید  و دم انجام دهید و به حالت ایستاده راست بر گردید. پاها راست شده و سر و گردن و ستون فقرات همه در یک محور راست باشند. با بازدم باسنها را به طرف یکدیگر فشار داده و کمی هم به عقب خود را کش دهید این یک حرکت آزاد کننده و خیلی خوب برای کاهش فشار در تمام بدن به خصوص در قسمت های فوقانی پشت، شانه ها، گردن، دست ها بازوها است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد