توانایی بالقوه جهت خشونت و تعدی به خود


توانایی بالقوه جهت خشونت و تعدی به خود

توانایی بالقوه جهت خشونت و تعدی به خود

 تشخیص پرستاری توانایی بالقوه جهت خشونت و تعدی به خودتعریف رفتار مبنی بر خشونت بدنی به منظور آسیب و صدمه رساندن په خود. علل احتمالیاحساس یأس و نومیدی، مسمومیت با مواد، قطع ناگهانی مواد، و سیستم حمایتی ناکافی. هدف تا زمانی که بیمار بستری است به خودش آسیب نرساند.مداخلات پرستاری ۱- به طور مستقیم از بیمار بپرسید «آیا در مورد از بین بردن خود فکر کرده ای؟» در صورت مثبت بودن پاسخ، برنامه شما چیست؟ آیا وسیله اجرای این برنامه را دارید؟ اگر فرد طرحی بدین منظور تدوین کرده است و به ویژه وسیله انجام آن برای وی میسر باشد، خطر خودکشی افزایش مییابد. ۲- کلیه اشیاء خطرناک (اشیاء نوک تیز، کمربند و وسایلی شیشه ای) را دور از دسترسی بیمار قرار دهید. ۳- قرارداد کلامی کوتاه مدت با بیمار منعقد کنید، مبنی بر اینکه درطول زمان معین به خود آسیبی نرساند. پس از پایان آن زمان،قرارداد دیگری بسته و این عملی را تکرار کنید. ۴- از بیمار قول بگیرید در صورتی که افکار خودکشی داشت از کارکنانکمک بگیرد. ۵- از طریق بحث وگفتگو به بیمار کمک کنید تا نشانه های امید را در زندگی خود تعیین کند. ۶- اجازه دهید بیمار احساسات خشمناک خود را به طریق مناسب ابراز کند. برای تخلیه خصومت بیمار روش های امن ایجاد کنید. ۷- برحسب نیاز، بیمار را با واقعیات آشنا کنید مراقب باشید ترسی های بیمار را کوچک نشمرید و یا با بی توجهی و ناباوری با گفته های کلامی وی برخورد نکنید. در بیمار می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد