توجه به چه نکاتی حین عمل سنگ کلیه ضروری است؟


توجه به چه نکاتی حین عمل سنگ کلیه ضروری است؟

توجه به چه نکاتی حین عمل سنگ کلیه ضروری است؟

ملاحظات حین عمل  سنگ کلیه 

لوکالیزاسیون سنگ

وضعیت صحیح بیمار برای سنگ شکنی موفقیت آمیز مورد نیاز است. بیمارانی که سنگ های سمت داخلی کلیه یا حالب باید بیمار وضعیت خوابیده به شکم یا نشسته به خود بگیرد. در زنانی که در سنین باروری هستند، این وضعیت به علت خطرات بالقوه آسیب به تخمدان ها توصیه نمی شود. قسمت قدامی کلیه قسمت های داخلی کلیه نعل اسبی و کلیه پیوندی در وضعیت خوابیده به شکم (prone) بهتر سنگ شکنی می شوند. سنگهای کوچک یا سنگ هایی که به خوبی کلسیفیه نشده اند، بدون توجه به محل آن به سختی در فلوروسکوپی قابل مشاهده می باشند. در این موارد می توان با قراردادن یک سوند داخل حالب، جهت تزریق ماده حاجب، آناتومی سنگ را مشخص نمود.

تصاویر فلورسسکوپی

شرایط لازم برای فلوروسکوپی عبارتند از: نور کم و متعادل اتاق، آماده سازی روده به منظور کاهش گازهای روده ای و در نتیجه کاهش میزان اشعه به کار رفته. فلوروسکوپی، میتواند حرکت سنگ با تنفس را نشان  داده در در یافتن  و تمرکز اشعه بر روی سنگ کمک کننده باشد.

تصاویر سونوگرافی

استفاده از این تکنیک این مزیت را دارد که بیمار و مسئول مربوطه در معرض اشعه قرار نخواهند گرفت. امواج صوتی می تواند سنگهای غیر حاجب یا کوچک که در این وجود سنگهای موجود در حالب یا آنهایی که در قسمت های داخلی تر هستند، بخصوص اگر باعث انسداد مجاری جمع کنده شده باشند، در این روش به سختی قابل شناسایی هستند. اگر بیمار چاق باشد نیز عمل شناسایی سنگ مشکل است.

مزدوج کردن (جهت انتقال امواج به داخل بدن)

سیستم مناسب جهت coupling باید جلو درد، اکیموز، هماتوم یا پاره شدن پوست را بگیرد. در صورتی که امواج از ریه عبور کند، نتایج فاجعه باری به وجود خواهد آمد (به دلیل وجود هوا). این سیستمها شامل حمام آبی، بالشتک های آبی یا استفاده از ژل به عنوان ابزار coupling (همانند سونوگرافی) است. در سیستم هایی که از آب به عنوان وسیله انتقال امواج استفاده می شود باید آب به منظور کاهش تشکیل حباب فاقد گاز باشد. . 

شلیک امـواج شوک

در این مرحله استفاده از الکتروکاردیوگرام به مظور کاهش دیس ریتم های قلبی لازم است. دستگاه شوک باید بزرگترین موج در کمپلکس QRS را شناسایی نموده و امواج شوک را ۲۰ میلی ثانیه دیرتر آزاد کند، تا این که امواج در مرحله رپلاریزاسیون سیکل قلبی وارد بدن نشود (چرا که در این مرحله میوکارد بسیار حساس است). همچنین چنانچه شلیک امواج بر اساس سیکل های تنفسی بیمار تنظیم شود، (تا بتواند بر روی سنگ که با تنفس تغییر مکان میدهد تمرکز حاصل کند)، نتایج بهتری حاصل می شود.

درد

در ابتدای کشف این روش سنگ شکنی تحت بیهوشی عمومی یا بی حسی اپیدورال انجام میگرفت، ولی اکنون از داروهای ضد درد وریدی و آرامبخش ها استفاده می شود. دستگاه های جدید حتی استفاده از این داروها را نیز محدود ساخته است، یا به کلی از بین برده است. باید قبل از انجام شوک به بیمار توضیح دهیم که انتظار چه چیزی را داشته باشد.

شکستن سنگ

میزان شوکی که می تواند برای بدن بیضرر باشد ناشناخته است. در عمل سازندگان این دستگاهها، مقادیر بالاتری را توصیه میکنند. این امواج باعث جراحت هایی نظیر خونریزی داخل یا اطراف کلیه و ادم خواهند شد بنابراین باید با حداقل موج شوک بتوان عمل شکستن سنگ را انجام داد. برای شکستن سنگ منفرد، باید امواج دستگاه را بر روی بخشی از سنگ که به محل اتصال حالب لگنچه نزدیکتر است، متمرکز کرد. در صورتی که بخواهیم چند سنگ را در لگنچه کلیه خورد کنیم، باید ابتدا آنهایی را که در مرکز قرار دارند بشکیم تا قطعاتی را که بالقوه باعث انسداد می شوند، حذف کنیم و سپس اقدام به شکستن سنگ های قسمت محیطی میکنیم.

سنگهای بزرگ یا سنگهای عفونی را پس از قراردادن کاتترهای حالب double  به منظور اطمینان از درناژ کافی و پیشگیری از احتمال انسداد)، بهتر میتوان درمان کرد. علاوه بر این کاتترهای مزبور از ورود قطعات بزرگ سنگ به داخل حالب جلوگیری میکند. تعیین این که سنگ به حد کافی شکسته شده است، ممکن است در حین اقدام سنگ شکنی مشکل باشد چرا که لبه های سنگ که در ابتدا کاملاً واضح می باشد، در حین سنگ شکنی نامعلوم و محو می شود. در این حالت آشکار ساختن سنگ در فواصل درمان می تواند برای اطمینان از تمرکز دستگاه بر روی سنگ و ارزیابی پیشرفت کار کمک کننده باشد. .


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد