توصیف سرطان


توصیف سرطان

توصیف سرطان

  تا امروز، سرطان یک راز باقی مانده است، ولی چیزهایی هم از آن میدانیم؛ سرطان بیماریای است که سلولهای بدن را گرفتار میکند. سرطان یک بیماری واحد نیست. بیش از دویست نوع سرطان وجود دارد که همه به یک شکل رفتار میکنند. چیز مشترک در همهٔ انواع سرطان این است که با تغییر در یک سلول طبیعی شروع میشوند. علت، سرعت پیشرفت و گسترش هر سرطان به طور عجیبی با سرطانهایدیگر متفاوت است. سلولها واحدهای تشکیل دهنده قسمت های مختلف بدن هستند. شکل و کارکرد آنها با هم متفاوت است، و توانایی تکثیر از طریق تقسیم شدن را دارند- یک سلول دو تا می شود، دو تا چهارتا، و.... این کار به بافت امکان رشد، توسعه و ترمیم بعد از آسیب دیدگی می دهد. در بافت های طبیعی سالم، تقسیم سلولی الگویی منظم وکنترل شده دارد.این کار طوری تنظیم شده است که تعداد سلول های در حال تقسیم، با تعداد سلول های مرده یا ریخته برابر باشد. اگر این الگوی منظم در یک سلول غیرطبیعی تغییر کند، سلول ممکن است به طریقی غیرقابل کنترل شروع به تقسیم کند، و به تشکیل بافتی به نام تومور منجر شود. یک تومور تورمی است که ممکن است به علل مختلف، از جمله التهاب و ضربه، روی دهد. گرچه دو واژه تومور و بافت نوساخته دو اصطلاح مختلف هستند، اغلب به جای هم به کار می روند. اصطلاح بافت نو ساخته از واژه یونانی نئوپلاسم به همین معنی امده است. برعکسی رشد بافت های طبیعی، بافت نوساخته هدف خاصی ندارد و فقط سعی در افزایش اندازه و مقاومت به سایر قسمتهای بدن دارد. علاوه براین، بافت های نوساخته از قانون رشد طبیعی بافت پیروی نمیکنند. مثلاً در پاسخ به یک محرک مناسب به وجود نمی ایند، و بعد از قطع محرک، باز هم به رشد خود ادامه می دهند. توموری را که به بافتها و اندامهای مجاور خود حمله می کند و توانایی پخش شدن در قسمتهای دیگر بدن را دارد تومور بدخیم مینامند. تومورهای بدخیم خطرناک و سرطانی اند و از طریق گردش خون یا لنف گسترش یافته و تشکیل تومورهای دیگری در جاهای مختلف بدن میدهند که تومورهای ثانویه یا متاستاز نامیده می شوند. توموری که بزرگ شود، ولی هنوز به نقاط دیگر بدن گسترش نیافته باشد یک تومور خوش خیم است. تومورهای خوش خیم بی خطرند. نمونه این نوع تومورها کیست است. تومورها با افزودن پسوند آم به نام بافت منشاً رشد آنها مشخص میشوند. بنابراین، تومور خوش خیم بافت غده ای آدنوم نام دارد. اصطلاح کار سینوم برای مشخص کردن تومور بدخیم با منشأ سلولهای پوششی است. برای تومور بدخیم آدنوم اصطلاح آدنوکار سینوم به کار برده میشود. یک چیز را نباید از نظر دور داشت - سرطان یک شبه در بدن به وجود نمیاید. پیدایش و تجمع عوامل مختلف ایجاد کننده یک تومور یا بافت سرطانی، مدت طولانی زمان لازم دارد. همهٔ ما روزانه با بر هم خوردن نظم فعالیت سلولی، گرفتار سلول های سرطانی می شویم. ولی دستگاه ایمنی بدن برای پاک کردن آسیب، واردعمل شده و سلامت عادی بدن را حفظ میکنند. اگر دستگاه ایمنی بدن درست کار کند، سلولهای در حال رشد سرطانی از بین می روند. ولی اگر این رشد سلولی خارج از کنترل بوده و دستگاه ایمنی بدن ناتوان باشد یا کار خود را به درستی یا در زمان مناسب و با سرعت کافی انجام ندهد، سرطان به وجود میآید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد