توضیحاتی درباره عصب لینگوال


توضیحاتی درباره عصب لینگوال

توضیحاتی درباره عصب لینگوال

 عصب لینگوال از تنه خلفی عصب مندیبولار در حفره اینفراتمپورال جدا می شود به محضی جداشدن یک شاخه عصبی مهم به نام عصب کوردانیمپانی که شاخه ای از عصب فاسیال است وارد آن می شود. سپس عصب لینگوالی که یک عصب حسی است از بین عضلات پتریگوئید داخلی و خارجی به سمت پایین طی مسیر میکند و در داخل راموس مندیبل پیش آمده تا سطح داخلی سومین دندان مولار تحتانی می آید. سپس تغییر مسیر داده به سمت جلو می آید در بین هیوگلوس و سطح عمقی غده ساب مندیبولار قرار گرفته مجرای وارتون را دور میزند و در نهایت وارد اقدامی زبان، مخاط کف دهان و لثه میشود و حس عمومی این نواحی را تأمین میکند. حس چشایی اقدامی زبان نیز از عصب کوردانیمپانی تامین می شود.گانگلیون سابه مندیېولارگانگلیون پاراسمپاتیکی است که از نظر ظاهری وابسته به عصب لینگوال ولی از نظر عملکردی وابسته به عصب فاسیال میباشدشاخہ ھای ورودی شامل۱- شاخه هایی از عصب لینگوالی که بدون سیناپس خارج شده و وارد غدد تحت فکی و زیرزبانی می شوند و حس عمومی این دو غده را تامین دارند:می کند. ۲- شاخه های پاراسمپاتیکی که از عصب کوردا(تیمپانی است با نورون های گانگلیون سیناپس میکند و الیاف پس سیناپسی از گانگلیون خارج می شود و ترشح دو غده تحت فکی و زیرزبانی را تامین می کند. ۳- شاخه های سمپاتیکی از شبکه سمپاتیکی اطراف شریان فاسیالی است این الیاف بدون سیناپس از گانگلیون خارج می شوند و به عروق این دو غده وارد می شوند و وازوموتور هستند. عصب زوج ۲ ۱ این عصب کاملاً حرکتی است مبدأ آن از هسته هایپوگلوس در کف بطن چهارم در بصل النخاع است عصب از شیار قدامی - طرفی از بصل النخاع خارج می شود سپس از طریق سوراخ هایپوگلوس جمجمه را ترک میکند و در فضای فکی - حلقی قرار میگیرد. از عقب ورید جوگولار داخلی، شریان کاروتید داخلی و اعصاب، ۹، ۱۰، ۱۱ به سمت پایین میآید. شریان اکسی پیتال را در محل جداشدنش از شریان کاروتید خارجی، دور میزند سپس در عمق بطن خلفی دی گاستریک و عضله استیلوهایوئید به سمت جلو می آید از بالای عضله مایلوهایوئید وارد کفا دهان می شود و از ضخامت عضله جنبیوگلوس وارد زبان می شود و تمام عضلات زبان به جز پالاتوگلوس را عصب میدهد (عضله پالاتوگلوس از ریشه مغزی عصب اکسوری عصب میگیرد).

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد