تولیدمثل قارچها به چه صورت است ؟؟


تولیدمثل قارچها به چه صورت است ؟؟

تولیدمثل قارچها به چه صورت است ؟؟

  الف) تولیدمثل جنسی قارچ ها برای تولیدمثل کمتر از روش جنسی استفاده میکنند. تولیدمثل جنسی به این صورت است که یک رشته از یک میسلیوم با یک رشته از میسلیوم دیگر با هم تلفیق شده و تخم ایجاد کنندگاهی دو انتهای یک رشته برمی گردد و یکی انتهای نر و دیگری انتهای ماده را میسازد. پس دو انتها با هم تلفیقی شده تخم را میسازند.تولیدمثل غیرجنسی: به طرق مختلف صورت می گیرد.۱) جوانه زدن (budding) سلول مادر متورم شده یک جوانه ظاهرسپس سلول دختر از سلول مادر جدا میشود. ماحصل این روش پوست بدن زندگی میکنند. مثل مخمرها به وجود آمدن جوانه یا yeast است. گاهی سلول دختر از مادر جدا نشده بلکه در حالت اتصال با سلول مادر کشیده میشود در نتیجه شبکه ای ازسلول های کشیده شده به وجود خواهد آمد که به آنها میسلیوم کاذب یا شبه مخمر گویند انسان نقل مکان کرده ایجاد بیماری میکنند.بر روی ساختمان های کوزه ای شکل قرار می گیرند این ساختمان های کوزه ای شکل به صورت چندتایی بر روی یک پایه واقع شده اند کوئیدی پر دونوع است: میکرو کونیادی، ماکروکونیادی، ۴) آرتروکوئیدی (ArthrOCOmidia) تیغه میانی میسلیوم دارای خللی و فرجی میباشد این خلل و فرج یک لحظه میتوانند بسته شوند و بدین ترتیب هسته و سیتوپلاسم در هر یک از سلول های میسلیوم که هستند محبوس مانده و سیتوپلاسم هر سلول تغلیظ میشود این سلول هایی که در ردیفی دنبال هم قرار گرفته اند رفته رفته از هم جدا شده و یک سری سلول های مکعبی، استوانه ای، گرد ایجاد می کنند که در ثر دنبال هم قرار گرفتن آنها حالت بندبند ایجاد می شود به اینها آرتروکونیدی گفته میشود که در کچلی ها دیده میشود. ۵) اسپور: واژه اسپور را هنگامی به کار می بریم که داخل یک کیسه بسته قرار گرفته باشد (برخلاف کونیدی که بر روی ساختمان کوزهای شکل میباشد). ۶) خردشدن (fragmentation) میسلیوم از انتها خردشده عناصری ایجاد میکند که هر کدام نقش اسپور را دارند. که در اثر متورم شدن میسلیوم در یک انتها، در یک طرف میسلیوم یا در مسیر میسلیوم پیدا می شوند. در کلامیدوکونیدی برخلاف آرتروکونیدی ارتباط بین سلولها برقرار است. قارچ های کامل (perfect Tungl) قارچ هایی هستند که هم تولید مثل جنسی وھم غیرجنسی دارند، قارچ ھائی ناقص فقط دارای تولید مثل غیرجنسی اند.

شرایط زیست برای قارچها

۱) بهترین میزان رطوبت برای آنها ۷۵ تا ۸۵ درصد است. ۲) درجه حرارت Optimum ۲۵ تا ۲۷ درجه سانتی راد است ولی در حرارت C" ۸- تا۴۵°C قادر به رشدند. ۳) نورگریزند ولی در حضور نور هم قادر به ادامه حیاتند. ۴) در pH بین ۲ تا ۱۰ رشد میکنند ولی شرایط اپتیمالی آنها بین ۶/۵ تا ۷ میباشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد