تومورهای بدخیم بافت نرم را بیشتر بشناسیم…


تومورهای بدخیم بافت نرم را بیشتر بشناسیم…

تومورهای بدخیم بافت نرم را بیشتر بشناسیم...

 

تومورهای بدخیم

هیستیوسیتوم فیبروز بدخیم. این تومور از تومورهای بدخیم شایع بافت نرم در افراد مسن است. پروگنوز بدی دارد و در نیمی از بیماران دوباره عود میکند.فیبروسارکوم فیبروسارکوم به شکل توده سفتی که از بافت های عمقی منشاء گرفته تظاهر میکنند. این تومور معمولاً کپسول کاذب دارد و در نمای بافت شناسی از سلول های «دوکی شکلی» تشکیل شده است. تهاجم موضعی و متاستاز زودرس (خصوصاً به ریه) یافته شایعی در این تومور می باشد.سارکوم سینوویال این سارکوم به شکل توده سفت با رشد و تهاجم آهسته بروز می کند. در جوانان شایعتر است و به علت تهاجم موضعی و متاستازهای زودرس ریوی پروگنوز بدی دارد. درمان شامل جراحی و رادیوتراپی قبل و بعد از عمل جراحی می باشد.لیپوسارکوملیپوسارکوم از شایعترین سارکوم های بافت نرم است. معمولاً به شکل توده ا ی کبود در باسن و یا ران بروز می کند. درمان، با برداشت جراحی توده صورت میگیرد.رابدومیوسارکوم رابدومیوسارکوم غالباً در بچه ها و بالغان جوان دیده می شود و رشد سریعی دارد. متاستازهای زودرس به ریه در این تومور دیده می شوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد