تکلم چیست ؟ و انواع اختلالات آن 


تکلم چیست ؟ و انواع اختلالات آن 

تکلم چیست ؟ و انواع اختلالات آن 

  اظهار عقاید، افکار و احساسات از طریق صحبت کردن و یا برقراری ارتباط از طریق واژه ها و یا زبان.

 انواع اختلالات تکلم

حجم آن زیاد و قطع آن مشکل است.- حرافی (Logorrhea): صحبت زیاد و مهار نشدنی.- فقر کلام(overty of speech): دودیت در حجم صحبت، پاسخ ها ممکن است تک سیلابی باشند.- تکلم غیر خودبخودی (onspontaneous speech) :پسخهای کلامی تنها هنگامی است که از شخصی به طور مستقیم سؤال شود یاشخص طرف صحبت قرار گیرد. این فرد خود صحیت را آغاز نمیکند.- فقر محتوای کلام:تکلمی که از  نظر حجم مناسب اما به علت ابهام، پوچی و عبارات کلیشه ای اطلاعاتی به شنونده منتقل نمیسازد.- دیس پروسودی (Dysprosody): فقدان آهنگ طبیعی در کلام.-دیز آرتری (Dysarthria): دشواری در ادای کلمات، نه در پیدا کردن کلمات یا دستور زبان،- صحبت بسیار بلند یا بسیار آهسته: عدم وجود تعدیلی طبیعی در مقدار بلندی صدا.- لکنت زبان (Stuttering): تکرار زیاد یا کشیدن صدا یا سیلاب خاصی، که مانع سخن گفتن به طور روان و سلیس می شود.- بریده سخن گفتن (Cluttering): تکلم ناموزون و غیرعادی مشتمل بر سخن گفتن به صورت سریع، بی قاعده و ناگهانی. اختلالات آفازیک: اختلال در برونده گفتاری ۱- آفازی حرکتی: اختلالی تکلم به علت اختلال عضوی مغز که در آن قدرت فهم باقی مانده اما توانایی بیان از بین می رود. آفازی بیانی یا غیرسلیس، بروکا(Broca) نیز گفته می شود. ۲- آفازی حسی: از دست دادن قابلیت درک مفاهیم واژگان، تکلم، روان و خودبخود اما نامربوط و بی معنی است. به این نوع، آفازی درکی یا سلیس ورنیکه (Wernicke) نیز گفته می شود.۳-آفازی اسمی (Nominal): اشکال در پیدا کردن نام صحیح یک شی. ۴- آفازی نحوی (Syntactical): ناتوانی برای تنظیم درست کلمات. ۵- آفازی نامفهوم (Jargon): کلمات ادا شده کاملا نئولوژیک می باشند، کلمات بی معنی با زیر و بم متفاوت و لحن متغیر تکرار می شود.۶-آفازی گلوبال (Global):ترکیب آفازی حسی و حرکتی

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد