جمجمه,مجموعه ایی از استخوانهای سر و صورت


جمجمه,مجموعه ایی از استخوانهای سر و صورت

جمجمه,مجموعه ایی از استخوانهای سر و صورت

 به مجموعه استخوانهای سر و صورت، جمجمه گفته می شود، تعداد استخوان های جمجمه بدون احتساب استخوانچه های گوشی میانی ۲۲ عدد میباشد که ۸ عدد مربوط به سر و ۱۳ عدد مربوط به صورت هستند.جمجمه یک ساختار استخوانی است که در تمامی حیوانات وجود دارد که به عنوان چهارچوب سر عمل می‌کند. جمجمه ساختار صورت را حفظ می‌کند و مغز را هم از صدمه دیدن حفظ می‌کند.جمجمه بدون در نظر گرفتن استخوان متحرک فک تحتانی، کرانیوم نامیده می‌شود. کرانیوم از دو بخش تشکیل شده‌است. جمجمه مغزی که بخشی از جمجمه‌است که وظیفه حفاظت از مغز را بر عهده دارد؛ و قسمت دوم استخوانهای صورت، در جلو و پایین جعبه مغزی قرار گرفته‌است و اسکلت صورت را می‌سازد.استخوانهای جعبه مغزی ۸ عدد هستند ۴ عدد فرد و میانی و ۲ عدد زوج و طرفی هستند. استخوانهای صورت ۱۴ عدد هستند که ۶ عدد زوج و ۲ عدد فرد هستند.استخوانهای جمجمهبرخی از استخوانهای فرد جعبه مغزی عبارتند از: استخوان پیشانی، استخوان پرویزنی، استخوان شب‌پره، استخوان پس‌سری برخی از استخوانهای زوج جعبه مغزی عبارتند از استخوان آهیانه، استخوان گیجگاهی.استخوانهای فرد صورت عبارتند از: استخوان خیش، استخوان فک تحتانی. استخوانهای زوج صورت عبارتند از: استخوانهای فک فوقانی، استخوانهای کامی، استخوانهای گونه، استخوانهای بینی، استخوانهای اشکی و استخوانهای شاخک تحتانی بینیجمجمه از ۸ استخوان تشکیل شده است که چهار عدد آن فرد و در وسط و دو استخوان زوج که در طرفین واقع شده است . استخوانهای فرد عبارتند از : پیشانی , پرویزنی , پروانه و پس سری و استخوان های زوج عبارتند از : آهیانه و گیجگاهی BMEcenter.ir-N0115۱- استخوان پیشانی (فرونتال) محل قرار گرفتن : این استخوان قسمت جلو و بالای جمجمه ( پیشانی ) را ساخته است . استخوان پیشانی بخش جلویی جمجمه یا پیشانی , بخش بالایی حفره چشم و قسمت اعظم بخش جلویی کف جمجمه را به وجود می آورد . استخوان پیشانی از دو بخش راست و چپ تشکیل شده که به شکل استخوانی واحد در خواهد آمد .۲- استخوان پرویزنی (اتموئید) محل قرار گرفتن : پرویزنی در قسمت جلوی جمجمه و میان کاسه چشمها واقع شده است . قسمتی از این استخوان در کف جلویی کاسه سر و قسمت دیگرش در جلوی استخوان پروانه و داخل حفره بینی واقع شده است .استخوان پرویزنی دو تیغه عمودی و افقی دارد که تیغه افقی , تیغه غربالی نام دارد و سوراخ سوراخ می باشد و رشته های عصب بویایی از آنها عبور می کند . در دو انتهای این تیغه دو محفظه به حالت معلق قرار دارد که آنها را توده های طرفی می نامند و از داخل کاسه چشم دیده می شود . تیغه عمودی دیواره بینی را می سازد .۳- استخوان پروانه ای (اسفنوئید) محل قرار گرفتن : استخوان پروانه ای در قسمت جلوئی جمجمه و کف کاسه سر قرار دارد . شکل : استخوانی نامنظم و بزرگ است و به پروانه ای که بالهایش را گسترده باشد شباهت دارد . این استخوان تقریباً در مرکز قاعده کاسه سر واقع شده است و با تعداد زیادی از استخوانهای کاسه سر بجز استخوانهای سقف جمجمه ارتباط دارد .از یک تنه که وسط آن خالی است و سینوسهای پروانه ای را می سازد و دو بال کوچک و بزرگ در طرفین , تشکیل شده است . سطح بالایی تنه فرو رفته است و زین ترکی را به وجود می آورد که غده هیپوفیز در آن جای می گیرد . به زیر تنه دو تیغه استخوانی متصل است که به آنها زائده های بالی شکل می گویند .۴- استخوان پس سری (اکسیپیتال) محل قرار گرفتن : این استخوان در قسمت پشت و بخشی از کف جمجمه قرار دارد . استخوانی لوزی شکل است که تمام قسمت پس سری را ساخته و از سه قسمت اصلی تشکیل شده است . یک تیغه استخوانی چهارضلعی به نام زائده قاعده ای یا پایه ای که در پشت آن سوراخ بزرگی به نام سوراخ پس سری که طناب نخاعی از آن عبور می کند , قرار گرفته است . توده های طرفی که سطح زیرین آنها با اولین مهره گردنی مفصل می شود در طرفین سوراخ پس سری قرار دارند و در پایان , تیغه استخوانیس سری به نام صدف که لوزی شکل است و دارای دو سطح درون سری و برون سری می باشد . در روی سطح درون سری قسمت پشتی مخ و مخچه قرار گرفته و در روی سطح بیرونی یک برجستگی به نام برجستگی پس سری خارجی وجود دارد که از روی پوست بدن می توان آنرا لمس کرد .۵- استخوانهای آهیانه (پاریتال) محل قرار گرفتن : این استخوان سقف و طرفین بالائی جمجمه را می سازد . دو استخوان آهیانه به طور قرینه در طرفین بالای کاسه سر قرار دارند و مانند دو تیغه استخوانی چهارضلعی مقعر ( مربع مستطیل مقعر ) قسمت اعظم سقف کاسه سر را می سازند .۶- استخوانهای گیجگاهی (تمپورال) محل قرار گرفتن : این استخوان در پهلوها و قسمتی از کف کاسه سر واقع شده اند . استخوان گیجگاهی از سه بخش تشکیل شده است . اول خاره که هرمی شکل است و در قاعده کاسه سر واقع شده است . قسمت دوم صدف نام دارد که ناحیه گیجگاهی را تشکیل می دهد . در زیر صدف زائده ای از زیر این استخوان خارج می شود که زائده گونه ای نام دارد و با استخوان گونه مفصل شده و قوس گونه ای را به وجود می آورد . این قوس در زیر پوست قرار داشته و بسیار ظریف است به طوری که در اثر ضربه مستقیم فورا می شکند

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد