جنین شناسی سیستم ادراری تناسلی/قسمت اول


جنین شناسی سیستم ادراری تناسلی/قسمت اول

جنین شناسی سیستم ادراری تناسلی

 سیستم نفریک در طی ۳ مرحله رشد مییابد: پرونفروز، مزونفروز و متانفروز. متانفروز فاز نهایی تکامل دستگاه ادراری میباشد و خود از مزودرم بینابینی و مجرای مزونفریک منشا میگیرد. جوانه پیشابراهی از مجاری مزونفریک منشا گرفته و وارد توده متانفریک (که بعدا تبدیل به قسمت اعظم کلیه میشود) میگردد. سپس خود تبدیل به مجرای توخالی می شود که لوله جمع کننده اولیه را تشکیل میدهد.آنومالی های دستگاه کلیوی عدم توانایی مهاجرت متانفرون ها باعث ایجاد کلیه اکتوپیک می شود که می تواند فقط پایین تر از محل طبیعی باشد (اکتوپی ساده) یا اینکه در جهت مخالف قرار گیرد (اکتوپی متقاطع) که در این حالت می تواند با یا بدون اتصال Asli (Fusion) اتصال ۲ توده متانفریک باعث ایجاد آنومالی های مختلف می شود که شایعترین آن کلیه نعل اسبی است. دو شاخه شدن جوانه حالب باعث ایجاد حالب دوگانه در سطوح مختلف می شود که سطح آن بستگی به زمان دو شاخه شدن جوانه دارد. به طور نادر هر یک از جوانه های دوگانه واردتوده متانفریک مجزا شده باعث ایجاد کلیه های متعدد (Super numery) می شود در حالب های دوگانه، حالب فوقانی قطب تحتانی کلیه را تخلیه میکند و به همین دلیل گفته میشود که حالبهای دوگانه همیشه یکدیگر را قطع می کنند و موازی  نیستند حالب قطب فوقانی کلیه میتواند در گردن مثانه، نزدیک پیشابراه و حتی در پیشابراه تخلیه شود که باعث ایجاد بی اختیاری ادرار  می شود. (این حالت فقط در خانمها دیده میشود.) واحد مثانه - پیشابراهیکلواک که در انتهای پسین روده واقع شده، توسط یک صفحه نازک بافتی به نام غشا کلواکی به ۲ قسمت تقسیم می شود، قسمت Ventral آن سینوس اوروژنیتال و بخش پشتی آن رکتوم را تشکیل میدهد که تا هفته هفتم زندگی جنینی کامل می شود. سپس سینوس اوروژنیتال خود به دو قسمت تقسیم می شود: - قسمت شکمی - لگنی که مثانه، قسمتی از پیشابراه در مردان (پیشابراه پروستاتی) و تمام پیشابراه در زنان راتشکبل می دهد - قسمت پیشابراهی که پس از اتصال به مجرای مزونفریک در مردان یا مجاری اتصال یافته مولرین در زنان، قسمتهای دیگر پیشابراه (پیشابراه بولبر در جنس مذکر) و انتهایی واژن و وستیبول واژن را در جنس مؤنث تشکیل میدهد. پروستات از رشد اپیتلیوم قسمت پروگزیمال پیشابراه، درست زیر محل ورود مجرای مزونفریک منشأ میگیرد. آنومالی های واحد مثانه - پیشابراهی عدم توانایی تقسیم شدن کلواک نادر است و باعث ایجاد persistant cloaca) loyal می شود ولی تقسیم ناکامل آن شایع بوده، میتواند منجر به انواع فیستول های رکتووزیکال، رکتویورترال و حتی رکتوواژینال بشود که اغلب با ناهنجاری آنوس بسته یا عدم تشکیل آنوس Anal) (Agenesia همراهی دارد. عدم نزول یا نزول ناقص مثانه منجر به فیستول های ادراری نافی (فیستول اوراکوس) کیست اورا کی یا دیورتیکول اورا کی میشود. عدم اتصال چین های پیشابراهی در قدام موجب اپی سپادیاس و تشدید آن منجر به اکستروفی مثانه می شود. (urethral fold) عدم اتصال چین های پیشابراهی باعث هایپوسپادیاس میشود. گنادهاهر رویان از ابتدا از نظر مرفولوژیک دو جنسی است. تکامل یکی از این دو بخش باعث پسرفت تدریجی بخش دیگر می شود. گناد جنسی اولیه در پنجمین و ششمین هفته شکل میگیرد. در هفته هفتم، غده جنسی مشخصات بیضه یا تخمدان را به خود میگیرد.جنین شناسی سیستم ادراری تناسلی/قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد