جنین شناسی سیستم ادراری تناسلی/قسمت دوم


جنین شناسی سیستم ادراری تناسلی/قسمت دوم
  1. نزول غدد جنسی
  2. A) بیضه: در ماه سوم زندگی جنینی، بیضه در موقعیت رتروپریتونئال واقع بوده و نوار عضلانی - فیبری به نام گوبرناکولوم از پل تحتانی بیضه تا جدار قدامی شکم امتدادد یافته و در بافت زیرجلدی اسکروتوم خاتمه مییابد. تا ماه هفتم، بیضه در انتهای شکمی کانال اینگوینال باقی مانده،. سپس از داخل این مجرا و از پشت زائده واژینالیس عبور کرده و در پایان ماه هشتم زندگی داخل رحمی به اسکروتوم میرسد
  3. B) تخمدان: تخمدان از طریق گو برناکولوم به بافت های جنینی ژنیتال متصل بوده، قسمتی از گوبرکولوم که بین تخمدان و رحم واقع شده، تبدیل به رباطط تخمدانی می شود. آن قسمت که بین رحم و لبهای ماژور فرج قرار گرفته، تبدیل به رباط گرد رحمی می شود
آنومالی های غدد جنسیشایعترین آنومالی، عدم نزول گناد به خصوص بیضه کریپتورکیدیسم می شود که می تواند یک طرفه یا دوطرفه باشد.سیستم مجرای تناسلی در کنار غدد جنسی و در اوایل زندگی رویان، ۲ مجرای متفاوت وجود دارد: مجرای مزونفریک یا Wolf که در مذکر تبدیل به مجرای تناسلی می شود و مجرای مولرین در جنس مؤنث. این مجراها به سمت دمی پیشرفت میکنند تا به سینوس ادراری تناسلی اولیه برسند. در جنس مذکر مجرای مولرین تحلیل پیدا کرده و فقط دو انتهای فوقانی و تحتانی آن باقی می ماند. (انتهای فوقانی آن به Appendix بیضه و انتهای تحتانی آن تبدیل به قسمتی از اوتریکول پروستاتی می شود.) در جنس مؤنث، مجرای مولرین اتصال یافته و لوله های فالوپ، رحم و فوقانی واژن را تشکیل میدهد و مجرای مزونفریک تحلیل میرود.آنومالی های مجاری غدد جنسیعدم الحاق شبکه بیضه با مجاری کوچک منی بر در صورت دوطرفه بودن، باعث آزواسپرمی می شود. در جنین مؤنث عدم توانایی مجاری مولرین برای نزدیک شدن به یکدیگر یا اتصال، منجر به درجات مختلفی از دوگانگی )رحمی می شود. (رحم دوشاخه سپتوم دار)دستگاه تناسلی خارجیتا ماه  سوم دستگاه تناسلی خارجی ویژگی هایی که بتوان آن را به عنوان مؤنث یا مذکر شناخت، پیدا نمی کند. در جنس مذکر، تکمه برجستگی تناسلی طولانی شده فالوس را تشکیل می دهد. از اتصال چین های پیشابراهی نیز پیشابراه تشکیل شده، اتصال چین های لابیواسکروتال منجر به تشکیل اسکروتوم می شود.در جنس مؤنث برجستگی تناسلی (ganital fold) به کلیتوریس تبدیل شده و چین های پیشابراهی تبدیل به لابیامینور میشود (و به یکدیگر اتصال نمییابند) چین های لابیواسکروتال نیز لابیاماژور را تشکیل می دهند.جنین شناسی سیستم ادراری تناسلی/قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد