حب الصنوبر و خواص مفیدی که برای بدن دارد


حب الصنوبر و خواص مفیدی که برای بدن دارد

حب الصنوبر و خواص مفیدی که برای بدن دارد

 

حب الصنوبر

دانه این درخت از پسته باریکتر است و پوست نازک و زودشکن دارد .سرخ رنگ آن مغذی و سفید رنگ آن و چرب وخوشمزهاست .حب الصنوبر کوچک بیشتر از آنکه غذایی باشد دارویی است .مزاج :دانه صنوبر بزرگ معتدل است و گرایش به سوی گرمی و نمناکی دارد .دانه صنوبر کوچک گرم و خشکاستخاصیت :رساننده ، نرم کننده ، گدازنده ، گزنده و گزندگی ناخشکیده اش بیشتر است . دانه صنوبر را در آببخیسانند گزندگی اش از بین می رود .آرایش :چاق کننده است .مفاصل :اگر دانه صنوبر بزرگ خورده شود سستی و ناتوانی تن را علاج می کند و رطوبت های تباه را از تن بر میچیند و می خشکاند .سینه :دانه صنوبر کوچک و بزرگ به تنهایی و به ویژه اگر با آب انگور تازه تلخ خورده شود رطوبت گندیده شش رادرمان میکند . چرک و ریم سینه را بیرون می راند .در خون برآوردن و سرفه مفید است .دانه صنوبر را با آب انگور شیرین بپزند و بخورند شش را از چرک و ریم پاک می کند .اندام های غذا :همراه گیاه خارا گوش ضماد کنند و بر معده بگذارند معده را توان می بخشد . دانه صنوبر دیر هضماست و غذایبسیار و نیرومند می دهد . اما اگر در آب گرم نخیسانند معده گز است .گرمی داران باید دانه صنوبر رابا تبر زد بخورند و سردمزاجان با عسل که هم زود هضم ،هم غذای خوب و هم برای معده مفید باشد .اندام های دفعی :دانه صنوبر را با کنجد و تبرزد یا با عسل بخورند آب پشت را بسیار فزونی می دهد .زیاد خوردنآن و زیادخوردن مرزه کوهی پیچ و درد شکم می آورد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد