حجامت وتأثیردرمانی آن


حجامت وتأثیردرمانی آن

حجامت وتأثیردرمانی آن

 حجامت وسایرخون درمانی ها به پیشگیری از بیماریها و همچنین علاج آنهاکمک شایانی میکند. اینک به توضیح این مبحث و ذکر بیماری ها و نحوه استفاده  ازحجـامت وخوندرمـانی میپردازیم. در اینجـا اشـاره مـا به حجـامت از بین دوکتف است.

 سکته های مغزی وقلبی

سکته های قلبیو مغزی که از لخته خون و انسـداد عروق در مویرگ های مغز یا عروق کرونر قلب و یا رگهای منتهی به قلب ایجاد می شود، باحجامت و پیشگیری شده و پس بروز این بیماریها نیز به علاج آن کمک می کند. چنان چه خانواده های محترم از نوجوانی فرزنـدان خود را به حجامت تشویق نماینـد، هیـچ گاه دچار بیماری سـکته نخواهنـدشدو این پیشگیری درسنین میانسالی وکهنسالی ادامه دارد، پس آنانکه نمی خواهنددر دوران پیری زمین گیرشده و محتا جکمک دیگران برای ادامه زندگی شوند، ازحجامت کمک بگیرندو دوران پیری را باسلامتی طی کنند

 ناراحتیهای کبدی

انسـداد عروق کبـدی، تشـمع کبـد،سـنگ کیسه صـفرا، یرقـان، یبـوست، ورم هـای کبـدی و ده هـا بیمـاری دیگر مربوط به کبـد، از بیماری هایی هستندکه حجامت در پیشگیری یا علاج آنها نقش مؤثری دارد.

بیماریهای کلیوی

افرادی که عادت به انجام حجامت دارنـداز دچارشدن به بیماری های سـنگ کلیه به دلیل تصـفیه خون از عوامل سـنگ ساز مصون خواهندماند. افرادی نیزکه دچارسـنگ کلیه می باشندعلاوه بر معالجه دارویی ازحجامت کمک بگیرندو علاوه برکمک به تأثیر بخشی داروهای گیاهی سنگ شکن، از ایجادسنگ های بعدی نیزجلوگیری به عمل آـورند.

 بیماریهای طحال، معده ودستگاه گوارش

حجامت در بیماریهای طحال اثر قاطع وشـفابخش دارد.چه در پیشـگیری وچه در علاج به خصوص بیماریهایی که با غلبه خون و مزاج دمـوی همراه باشـد.حجـامت دافع سوء هاضـمه، درد معـده، نفـخ، ترش کردن وکولیتهـای روده است. البته در علاج این بیماریهاحجامت بایدهمراه با داروهایدیگر تجویزشود. در درمان بواسـیر وکمک به رفع آن حجامت وخونگیری علاوه بر پیشـگیری نقش مهمی ایفا میکنـد.بواسـیر یکی از بیماری های ناشـی ازکثیفی خون است که متأسـفانه پزشکی امروزکمتر به این امر توجه می کند. بواسیر یک روش دفاعی است که بدن به طور ناخودآگاه برای دفع خون فاسدازخود انجام می دهد. بنابرای نبسـتن خون بواسـیر به هر وسـیله ازجمله عمل جراحی بـدون توجه به کثیفی خون و اقـدام برای رفع آن، یک خطا و اشـتباه محرز است.چراکه خون کثیف که از راه بواسـیر دفع میشود، راهی سایر انـدام هاشده وچه بسا باعث ایجاد بیماریهای خطرناکی همچون سکته وسرطان و غیرو می شود.

آرتروز،سیاتیک، نقرس،کانگرن،دردزانووآرنج

حجـامت علاـوه بر پیشـگیری در بروز بیماریهـای فوق، در علا ج آنهـا نیز تـأثیر بسـزایی دارد. منظور همان حجامت بین دوکتف است. البته حجامت هـا وخون درمانی هـای نوع دیگر در علاج بیماریهـای فوق نقش مهم تری ایفـاخواهـدکرد.حجامت بر قوزک پا باعث از میان رفتن دردسیاتیک میشود و نقرس را بهبود می بخشد.حجامت برسرین(اکفل) رافع سیاتیک و درد آن است.

 بیماریهای پوستی

جوشهای صورت، تیرگی وچروک وضـخامت پوست، پوسته پوسـته شـدن وشـیارهای شـکننده پوست و امراض دیگرصورت به وسـیله حجـامت کـاه شیـافته و توسـط داروهـای همراه علاج می شود.جرب، اگزمـا وکورک، لکه هـای قهوه ای رنگ،کـدورت پوست،کهیر و بسیاری موارد دیگر بطورکامل علاج خواهدشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد