حجامت و ارتباط ان با بیماریهای زیر


حجامت و ارتباط ان با بیماریهای زیر

حجامت و ارتباط ان با بیماریهای زیر

 

حجامت وزیبایی

حجـامت وخوندرمـانی بـا روشهـای مختلف بـاعث زیبـایی وشـادابی پوست می شود.خانم هـاکه بیشـتر از آقایـان به این موضوع اهمیت می دهندبهتر است به جای کرم و پماد و مواد آرایشی ازخون درمانی استفاده کنندو زیبایی وطراوت خود را تداوم بخشند.

حجامت وکج خلقی

درخانواده هرگـاه کـج خلقی ازسوی مرد یـا زن درخانه افزایش یافت ابتـدا به کثیف شـدن و غلبه خون بیاندیشـیدوحجامت را درکنارسایر درمان ها بعنوان درمانی اصولی مورد توجه قرار دهید

 حجامت وتفریح

حجامت باعث نشاط و زنده دلی وشادابی جسم وجان است.حجامت از یأس و ناامیدی و افسـردگی پیشگیری میکندو اعصاب را تقویت می نماید.خواب را آرام و اضطراب و دلهره راکاهش می دهدوشجاعت را زیاد می کند

 حجامت وخون درمانی وورزش

افرادی که ورزشـکار هسـتندتوجه کننـدکه ورزش با همه فوائـدآن، آنها را ازحجامت وخون درمانی بی نیاز نخواهـدکرد. بویژه پس ازکنارگذاشتن ورزشهای  سنگین و دوری از میادین قهرمانی و پهلوانی چنانچه ازخون درمانی استفاده نکننددچار انواع بیماریهای خونی و سکته های قلبی و مغزی و ناراحتی های کبدی خواهندشد

 حجامت درکودکان

درکودکان حتی در دوران شـیرخوارگی حجامت بعنوان پیشگیری و تأمین سلامت طفل مفیداست. تربیت کودکان با هوش و نابغه بایـداز قبل از تولیدنطفه و دوران حاملگی وسـپس بعداز تولدبرنامه ریزی شود.حجامت از زمان کودکی یکی از راهکارهای این هدف می باشد. حجامت در اطفال مورد تأییدروایات اسلامی است.

حجامت و عقل وهوش

حجـامت بی تردیـدموجب افزایش هوش و عقل است و زمینه اعتلای فرهنگ یک کشور را فراهم می سازد، به شـرط آنکه فراگیر و همگـانی شود. محققـان، نویسـندگان دانشـجویان و داوطلبـان کنکور و همه اهل علم از این هـدیه الهی که توسط پیامبر اکرم (ص) برای مسلمانان و همه آحاد بشر آورده شده است غفلت نکنند.

تیروئید(گواتر)

بیماریهای تیروئیدیکه با غلبه خون همراه بوده و تپش قلب ناشـی از آن ازطریق حجامت به وضوح کاهش چشمگیر یافته و رو بهعلاج خواهدرفت. داروهای گیاهی همراه باحجامت مؤثرترخواهدبود و نحوه درمان به تشخیص پزشک طب ایرانی بستگی دارد

بیماریهای سر

سردردهـا، تاریکی چشم، پیرچشـمی، آب مرواریـد،ضـعف بینایی و بیماریهای دیگرچشم بوسـیله حجامت پیشـگیری و هم از این طریق به علاج آن کمک مؤثرخواهدشد. پس از اتمام خونگیری محل آن ضـدعفونی شـده وچنددقیقه بعدزخم کاملابسـته میشود و بسـرعت به جوش خوردنمی نماید. در این تصویر محل زخم پانسمان شده است. ریزش موو ابرو،خارش سر وشوره نیز به وسیله حجامت رو به علاج خواهدرفت. حجامت در زیر زنخدان(چانه) نیزکمک فاحشی به دفع این بیماریهاخواهدکرد.

بیماریهای روحی

افسـردگی، تنشهای عصبی همراه با غلبه خون، مالیخولیا،جنونهای آنی وطویل المدت نیز به وسـیله حجامت پیشـگیری وکاهش خواهدیافت.

سرطان

یکی از علـل مهم بروزسـرطان،سوختن سودا وصـفرای غلیـظ درخون است که یک نوع آلودگی خطرناک به شـمار میرود. زالو همراه با داروهای ضـدسـرطان و تصـفیه کننـده خون باعث گشودن خلطهای غلیظ شده و در اولین تأثیربخشـی، باعث پیشـگیری از گسترش سرطان میشود و درحقیقت قسمتهای دیگر بدن را نسبت به سرطان مقاوم میسازد.پس حجامت ازطریق تصفیه خون و دفع مواد زایدخون در بهبود این بیماریمؤثر است و در پیشگیری آن نقش اساسی دارد. البته دوره علاج سـرطان به وسـیله گیـاه وحجامت در مراحل خاصـی انجام میپـذیردکه بایـدزیر نظر متخصـص طب ایرانی انجام پذیرد. لخته های پشت مغز، قلب،کبد،طحال، معده و اطراف ستون فقرات باحجامت خارج میشود. به صورت موضـعی رگهای تغذیه کننده تومورهایسـرطانی به وسیله حجامت تصفیه میشوندوخون فاسدمولدو محرک سرطان از پیرامون تومورهای سرطانی جمع خواهدگردید.

حجامت و احتباس حیض

حجـامت بین دوکتف برای بـانوانی که دچـار قطع خونریزی ماهانه میشونـدبسـیار مفیـداست چنانچه برساق پاحجامت کننـداثر بسیارخوبی خواهدداشت و باعث ریزش خون حیض میشود. همینطورحجامت برقوزک پاها برای این نوع بیماران مفیداست.به طورکلی حجامت برای مواردمتعددی مفیداست که به مواردی اشاره میکنیم:حجـامت زیر زنـخ(چـانه) برای دنـدانها وصـورت وگلـووسـر و آرواره هـا مفیـداسـت.حجـامت بر نـاحیه کمر (قطن) برای دفع دملهـای ران،طاســی ران وجوش هـای آن سودمنـداسـت و برای دفـع نقرس، بادهـای شـانه و زهـدان وخـارش پشـت و بواســیر فایـده بخش است.حجامت بر رانها در قسـمت جلویی، آماس بیضه و دملهای ران وساق را از بین میبرد، اگر در عقب ران باشـد دملها وخراجهای سـرین راسود میرسانـد.اگرحجامت در پایین زانوها انجام گیرد، تپیـدن زانوو درد متناوب آن بر اثرخلطها و رسوبات را از میان میبرد و معالج دملهای خوش خیم و بدخیم مزمن درساق پا و قسمتهای دیگر است. حجامت برقوزک پا رافع احتباس حیض و عرق النساء (سیاتیک) و نقرس است. حجامت بر برآمدگی های پشت گوش از بیماریهای چشم وجوشهای صورت و ریزش مو پیشگیری میکندوسرگیجه وجنون و دیوانگیراکاهش میدهدیا از میان میبرد. برای حساسـیتهای فصـلی و آبریزش از بینی و سوزش چشم حجـامت لاـزم وضـروری است، مکمـل آن داروهایب خور مرکب از تخم گشنیز و برگ گشنیز و آویشن و مرزنجوش و قطره مرزنجوش است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد