حرکات جنین در رحم و زمان زایمان 


 حرکات جنین در رحم و زمان زایمان 

 حرکات جنین در رحم و زمان زایمان 

 

 اگر همان مقدار حرکتی را که قبلا از جنین احساس می کردید احساس نمی کنید، به پزشک خود اطلاع دهید. حرکت جنین یکی از مهم ترین چیزهایی است که باید در زمان نزدیکی به موعد زایمانتان، مورد توجه قرار گیرد.

مشکلات مربوط به رشد جنین

شاید در یکی از معاینات دوران بارداری متوجه شوید پزشکتان فکر می کند اندازهی رحم شما یا بسیار بزرگ است یا بسیار کوچک. این امر دلیلی برای زنگ خطری فوری نیست. اغلب در این شرایط، پزشکتان برای بهتر دانستن اندازه ی بچه، به انجام یک سونوگرافی توصیه می کند. سونوگرافی برای اندازه گیری اندامهای بچه به اندازهی سر، محیط شکم، و طول استخوان ران انجام می شود.

سپس پزشکتان این اندازهها را با یک معادله ی ریاضی که وزن جنین (EFW) را تخمین می زند، ترسیم می کند. آن برآورد س پس بر روی یک نمودار منحنی که سن بچه به هفته ها است، در برابر وزن (به شکل ۴-۷ نگاه کنید) ترسیم می شود، که رشد متوسط هزاران جنین را در هریک از سنین بارداری نشان میدهد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد