حق زن و شوهر بر یکدیگر واحکام ایشان /قسمت سوم


حق زن و شوهر بر یکدیگر واحکام ایشان /قسمت سوم
در حدیث معتبر از حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که زنانرا در غرفه وبالاخانه جا مدهید وچیزی نوشتن بایشان میاموزید و سوره یوسف را تعلیم ایشان مکنید و چرخ رشتن بیاد ایشان بدهید و سوره نور را بایشان تعلیم کنید.حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم نهی فرمود از آنکه زنانرا برزین سوار کنند و فرمود که در نیکی اطاعت زنان مکنید تا آنکه بطمع نیفتد در امر کردن بشما ببدیها بخدا پناه برید از بَدان ایشان و از نیکانشان در حذر باشید.حضرت امام محمد باقر فرمود که رازی بایشان مگوئید و در باره خویشان شما آنچه گویند اطاعت مکنید.حضرت امیرالمؤ منین فرمود که مردیکه کارهای او را زنی تدبیر کند ملعون ست .حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم چون اراده جنگ داشتند با زنان خود مشورت میکردند و آنچه ایشان می گفتند خلاف آن می کردند.حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله وسلّم فرمود که هر که اطاعت زن خود بکند خدا او را سرنگون در جهنم اندازد گفتند یا رسول اللّه این اطاعت کدام است ؟ فرمود که از او رخصت طلبد که برای سیر بحمام ها و عروسی ها و عیدها و عزاها برود و او رحصت بدهد و جامه های نازک از او طلبد که در بیرون بپوشد و برای او بگیرد.در حدیث دیگر فرمود که مثل چنین مثل استخوان کج پهلوست اگر او را بحال خود می گذاری منتفع میشوی و اگر میخواهی که راست کنی میشکند پس صبر کن بر ناخوشیهای ایشان و بدانکه از جمله حقوق زن بر مرد آنستکه هر چهار ماه یک مرتبه با او جماع کند اگر حاضر باشد و عذری نداشته باشد و این واجبست و اگر چند زن داشته باشد و پیش یکزن یکشب بخوابد واجب است که پیش آن های دیگر هر یک ، یک شب بخوابد و جمعی را اعتقاد آنستکه مطلقا واجبست که پیش هرزنی هر چهار شب یکشب بخوابد خواه یکزن داشته باشد و خواه زیاده و این احوط است و در کنیز ومتعه اینها واجب نیست اما بهتر آن است که کنیزی که داشته باشد یا خود دفع شهوت او بکند یا او را به شوهر دهد و در بعضی اخبار وارد شده است که اگر نکنند و آنها زنا کنند گناهش بر اوست و مشهور میان علماءِ آنست که اگر کسی زنی داشته باشد و زن دیگر بخواهد اگر باکره است تا هفت شب مخصوص اوست واگر غیر با کره است تاسه روز.حق زن و شوهر بر یکدیگر واحکام ایشان /قسمت اولحق زن و شوهر بر یکدیگر واحکام ایشان /قسمت سوم  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد