حق زن و شوهر بر یکدیگر واحکام ایشان / قسمت دوم 


حق زن و شوهر بر یکدیگر واحکام ایشان / قسمت دوم 
فرمود سه کسند که هیچ عمل ایشان به آسمان بالا نمیرود:غلام گریخته و زنی که شوهرش از او راضی نباشد و کسی که جامه خود را از روی تکبر بلند آویخته باشد.در احادیث معتبره وارد شده است که جهاد مردان آنست که جان ومال خود را در راه خدا صرف کنند تا کشته شوند وجهاد زنان آنست که بر آزار شوهران و غیرت آوردن ایشان صبر کنند.حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که اگر امر می کردم که کسی برای غیر خدا سجده کند هرآینه میگفتم که زنان برای شوهران سجده کنند و فرمود که زن نماز خود را طول ندهد برای آنکه منع کند شوهر را از آنچه از وی خواهد و فرمود که هرزنی که شوهر او را برای مجامعت بطلبد و او تاءخیر کند تا شوهر بخواب رود پیوسته ملائکه او را لعنت کنند تا شوهر بیدار شود.در حدیث صحیح منقول است که زن از مال خود هم چیزی بیرخصت شوهر نمیتواند داد مگر حج یا زکوه یا نیکی به پدر و مادر یا صله واحسان بخویشان .در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر زنیکه بشوهرش بگوید که من هرگز از تو نیکی ندیده ام ثواب عمل هایش همه برطرف میشود.در احادیث معتبره بسیار وارد شده است که حق زن بر مرد آنستکه او را سیر کند و بدنش را بپوشاند و اگر بدی کند بر او بخشد و عفو کند.در حدیث دیگر منقول است که رو ترش نکند نزد او و یکروز نه یکروز روغن برای مالیدن باو بدهد و هر سه روز یک مرتبه گوشت برای او بیاورد و رنگ مانند حنا و وسمه هر شش ماه یکبار باو بدهد و در هر سال چهار جمامه اش بده دو از برای زمستان دواز برای تابستان وباید که خانه اش را خالی نگذارد از روغن برای مالیدن سر و از سرکه و زیت و روزی یکمن کهنه قوت باو بدهد و میوه ها که همه کس خورند باو بخوراند ودر عیدها زیاده از اوقات دیگر خوردنی برای او بگیرد.از حضرت صادق منقول است که بترسید از خدا در حق دو ضعیف : یتیمان و زنان .حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که بهترین شما آنکسی است که با زنان بهتر سلوک کند وفرمود که عیال مرد اسیران اویند و محبوبترین بندگان نزد خدا کسی است که احسان باسیران خود بیشتر بکند.حضرت صادق فرمود که موجب هلاک صاحب مروتست که در شهری که زنش در آن شهر باشد شب در خانه دیگر بخوابد و نزد او نیاید.حضرت امیرالمؤ منین وصیت فرمود بحضرت امام حسن علیه السلام که زینهار مشورت با زنان مکن ، راءی ایشان ضعیف و عزم ایشان سست است وایشانرا پیوسته در پرده بدار و بیرون مفرست و تا توانی چنان کن که بغیر از تو مردی را نشناسند و بایشان خدمتی بغیر آنچه متعلق بخودشان دارد مگذار که این از برای حال ایشان و خوشنودی ایشان حسن و جمال ایشان بهتر است زیرا که زن گلی است خدمتکار نیست وهمچنین خودش را گرامی دار و سخنش را در حق دیگران قبول مکن و خود را بسیار بدست او مده .حق زن و شوهر بر یکدیگر واحکام ایشان/ قسمت  اولحق زن و شوهر بر یکدیگر واحکام ایشان /قسمت دوم 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد