حق زن و شوهر بر یکدیگر واحکام ایشان /قسمت اول


حق زن و شوهر بر یکدیگر واحکام ایشان /قسمت اول

 حق زن و شوهر بر یکدیگر واحکام ایشان

 از حضرت امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که حق تعالی برای زنان غیرت جایز نداشته است و از برای مردان غیرت قرارداده است زیرا که از برای مردان چهار زن و از متعه و کنیز آنچه خواهد حلال گردانیده است و از برای زن بغیر از یک شوهر حلال نکرده است اگر شوهر دیگر طلب کند یا اراده نماید نزد خدا زناکار است و غیرت و رشک نمیبرند مگر زنان بد و زنان مؤ منه صاحب رشک نمی باشند.در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که فرمود رشک بردن زنان ازبسیاری دوستی ایشان است نسبت به شوهران .از حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که گفتن مرد با زن خود که من ترا دوست میدارم هرگز از دل او بدر نمی رود.در حدیث صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که زنی آمد بخدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم و گفت یا رسول اللّه چیست حق شوهر برزن فرمود لازم است که اطاعت شوهر بکند و نافرمانی او نکند و از خانه او بی رخصت او تصدق نکند و روزه سنت بی رحصت او ندارد و هر وقت ارده نزدیکی او کند مضایقه نکند اگر چه بر پشت پالان شتر باشد و از خانه او بی رخصت او بدر نرود و اگر بی رخصت بدر برود ملائکه آسمان و زمین و ملائکه غضب و ملائکه رحمت همه او را لعنت کنند تا بخانه برگردد گفت یا رسول اللّه حق کی بر مرد از همه کس عظیمتر است فرمود که حق پدر گفت حق کی بر زن از همه عظیمتر است فرمود که حق شوهر، پرسید که من بر شوهر آنقدر حق ندارم که او بر من دارد؟فرمود که از صد تا یکی که آنزن گفت که قسم میخورم بآن خدائیکه ترا بحقیقت فرستاده است که هرگز شوهر نکنم .در حدیث دیگر منقول است که زنی بخدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم آمد وسؤ ال کرد از حق شوهر بر زن چیست فرمود که زیاده از آنستکه توان گفت پس فرمود که از جمله حقها آن است که روزه سنت بی رخصت او ندارد واز خانه بی رخصت او بیرون نرود و بنیکوترین بوهای خوش خود را خوشبو کند و نیکوترین جامه های خود را بپوشد وببهترین زینتها خود ر ابیاراید و هر بامداد و شام خود را براو عرضه کند که اگر اراده جماع داشته باشد ابا نکند.در حدیث دیگر فرمود که هیچ چیز بی رخصت او بکسی ندهد و اگر بده گناهش برای زنست و ثوابش برای شوهر و هیچ شب نخوابد که شوهر از او خشمناک باشد زن گفت هر چند شوهر بر او ظلم کرده باشد؟ فرمود که بلی .حضرت صادق علیه السلام فرمود که هر زنیکه شب بسرآورد وشوهر از او آزرده باشد نمازش مقبول نباشد تا شوهر از او راضی باشد و هر زنی که بوی خوش برای غیر شوهر بکند نمازش مقبول نیست تا آن بوی خوش را از خود بشوید.حق زن و شوهر بر یکدیگر واحکام ایشان /قسمت دومحق زن و شوهر بر یکدیگر واحکام ایشان /قسمت سوم 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد