حق پدر و مادر بر فرزند و وجوب رعایت حرمت ایشان/ قسمت  دوم 


حق پدر و مادر بر فرزند و وجوب رعایت حرمت ایشان/ قسمت  دوم 
در حدیث دیگر فرمود که گاهست که کسی نیکوکار است با پدر و مادر در زندگی ایشان و بعد از مرگ ایشان قرضی ایشان را ادا نمیکند و طلب آمرزش برای ایشان نمیکند پس خدا او را عاق پدر ومادر مینویسد و گاه هست که کسی عاق ایشان است در زندگی ایشان پس چون مردند قرضشان را ادا می کند و استغفار از برای ایشان می کند پس خدا او را نیکوکار می نویسد.در حدیث دیگر فرمود که سه چیز است که خدا به هیچ وجه در آن رخصتی نداده است :اول پس دادن امانت از هر که باشد خواه نیکوکار و خواه بد کردار.دوم وفا بعهد و پیمان کرده خواه با نیکوکار و خواه با بد کردار.سوم نیکی با پدر و مادر خواه نیکوکار باشند و خواه بد کردار.در حدیث دیگر فرمود که ادنای حقوق پدر ومادر آنستکه اف بر روی ایشان نگوئی و فرمود که چون روز قیامت شود پرده از پرده های بهشت را بگشایند پس هر صاحب جانی بوی آنرا از پانصد ساله راه بشنود مگر کسیکه عاق پدر و مادر باشد و در حدیث دیگر فرمود کسیکه از روی خشم و غضب نظر بسوی پدر و مادر کند در وقتی که بر او ظلم کنند ایشان ، خدا هیچ نماز او را قبول نکند و در حدیث دیگر فرمود که از عقوق است آنکه کسی تندنظر کند بسوی پدر و مادر و در حدیث معتبر منقول است که حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمودند که پدرم دید که شخصی پسرش با او راه می رود و تکیه بر دست پدر کرده است پدرم دیگر با آن پسر سخن نگفت تا زنده بود. حضرت صادق علیه السلام فرمود که با پدران خود نیکی کنیدتا فرزندان شما به شما نیکی کنند و از زنان دیگران عفت کنید تا دیگران هم از زنان شما عفت کنند فرمود که هر که خواهد خدا سکرات مرگ را بر او آسان کند باید که با خویشان خود احسان کند و با پدر و مادر نیکی کند اگر چنین کند سختی های مرگ را حقتعالی بر او آسان کند و هرگز در زندگانی او پریشانی نرسد.در حدیث صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که چهار خصلت است که هر کس از مؤ منان در او آن خصلت ها جمع شود حق تعالی اعلا مراتب بهشت در بلندترین غرفه های عزت و شرف او را جا دهد: کسی که یتیمی را جادهد و متوجه احوال او گردد و از برای او به جای پدر باشد و کسیکه ضعیف و شکسته را رحم کند و یاری نماید و کارهای او را متکفل شود و کسی که خرج پدر و مادر را بکشد و باایشان مداراکند و نیکی با ایشان کند هرگز ایشان را آزرده نکند و کسی که بنده خود را یاری کند وسفاهت و تندی با او نکند و اعانت کند او را بر خاماتیکه باو می فرماید و کاریکه بر او دشوار است باو نفرماید.حق پدر و مادر بر فرزند و وجوب رعایت حرمت ایشان/ قسمت اولحق پدر و مادر بر فرزند و وجوب رعایت حرمت ایشان/ قسمت  سوم 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد