previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

ختنه کردن پسران و دختران و سوارخ کردن گوش آن ها!!


ختنه کردن پسران و دختران و سوارخ کردن گوش آن ها!!

ختنه کردن پسران و دختران و سوارخ کردن گوش ان ها 

 

در ختنه کردن پسران و دختران و سوارخ کردن گوش ایشان و آداب هر یک بدانکه در روز هفتم سنت مؤ کد است ختنه کردن پسران و اگر در روز هفتم نکند هم سنت است بعد از آن تا بالغ شدن طفل و بعد از بالغ شدن برخودش واجبست و بعضی گفته اند نزدیک ببلوغ بر ولی طفل واجب است و ختنه کردن دختران نیز سنت است ومستحب است که اندکی ببرند بسیار نبرند وسوراخ کردن نرمه گوش راست را وبالا گوش چپ از برای پسران سنت است .
در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که ختنه کنیدفرزندان خود را در روز هفتم که بشتر پاکنیره میکند بدن طفل را و گوشت بدن او زودتر میروید و زمین کراهت دارد از بول کسیکه ختنه نکرده باشد.
در حدیث صحیح فرمود که گوش پسر را سوراخ کردن و در روز هفتم ختنه کردن از سنت است .
از حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم منقول است که زمین نجس میشود از بول کسیکه ختنه نکرده باشند چهل روز.
در حدیث دیگر فرمود که زمین ناله می کند بسوی خدا از بول او.
در حدیث صحیح از حضرت امام موسی علیه السلام منقول است که پسر را در روز هفتم ختنه کردن سنت است واگر پیش اندازند باکی نیست .
حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام فرمود کسیکه مسلمان شود ختنه اش میکنند اگر هشتاد سال داشته باشد.
در چند حدیث وارد شده است که ختنه کردن در مردان سنت است و در زنان سنت نیست اما باعث این میشود که نزد
شوهران گرامی باشند و چه چیز از این بهتر میباشد.
در حدیث معتبر منقول است که چون زنان بخدمت حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم هجرت کردند زنی آمد او را ام
حبیب میگفتند وزنان را ختنه میکرد حضرت فرمود که ای ام حبیب آن کاریکه داشتی هنوز داری ؟گفت بلی یا رسول اللّه
مگر آنکه نهی فرمائی و من ترک کنم حضرت فرمود که نه بلکه حلال است بیاتا تو را بیاموزم که چه باید کرد چون ختنه کنی زنان را بسیار به ته مَبُر واندکی بگیر که رو را نورانی تر ورنگ را صاف تر میگرداند و نزد شوهر عزیزتر میدارد پس ام عطیه خواهر او آمد که زنان را مشاطه گی میکرد حضرت فرمود که چون زنانرا مشاطه گی کنی برای جلا دادن پارچه های جامه بر روی ایشان مالیدن خوب نیست آب روی ایشانرا می برد و موهای دیگران را بموهای ایشان پیوند مکن .
از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که در وقت ختنه کردن پسر این دعا بخوانند و اگر در آنوقت میسر نشود تا بالغ شدن طفل هر وقت که میسر شود بر آنطفل بخوانند که از اوحرارت آهن را از کشتن و غیر آن دفع میکند، دعا اینست اللهم هذه سنتک و سنۀ نبیک صلواتک علیه و آله واتباع منالک و لنبیک بمشیتک وبارادتک وقضائک لامر اردته وقضاء
حتمته وامر انفذته واذقته حرالحدید فی ختانه وحجامته بامر انت اعرف به منی اللهم فطهره من الذنوب وزد فی عمره وادفع الافات عن بدنه والاوجاع عن جسمه وزده من الغنی وادفع عنه الفقر فانک تعلم ولانعلم .
از حسین بن خالد منقول است که از حضرت امام رضا علیه السلام سؤ ال کردم که تهنیت ومبارکباد فرزند را در چه روز باید گفت فرمود که چون حضرت امام حسن علیه السلام متولد شد جبرئیل علیه السلام برای تهنیت بر حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم نازل شد در روز هفتم و امر کرد که او را نام بگذارند وسرش را بتراشند و عقیقه از برای او بکنند و گوشش را سوراخ کنند و همچنین در ولادت حضرت امام حسین علیه السلام در روز هفتم جبرئیل آمد و باینها امر کرد و ایشان را دو گیسو بود در جانب چپ سر و در گوش راست در نرمه گوش سوراخ کردن و در گوش چپ بر بالای گوش .
از حضرت صاحب الامر صلوات اللّه علیه منقول است که اگر پسری را ختنه کنند و باز غلاف بروید و سرحشفه را پنهان کند می باید بار دیگر ختنه بکنند او را، زیرا که زمین ناله میکند بسوی خدااز بول کسیکه ختنه اش در غلاف باشد تا چهل روز.
از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است کسی که ختنه نکرده باشد پیشنمازی مردم نکند و گواهیش مقبول نیست و اگر بمیرد براو نماز نکنند زیرا که بزرگترین سنتهای پیغمبر را ترک کرده است مگر آنکه از ترس مردن ترک کرده باشد.
در حدیث دیگر منقول است که اول زنی را که ختنه کردند هاجر مادر اسماعیل بود که سارهمادر اسحق از روی غضب او را ختنه کرد و باعث زیادتی خوبی او شد و از آنروز سنت جاری شد که زنان را ختنه کنند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد