خصوصیات بالینی اختلال هراس


خصوصیات بالینی اختلال هراس

خصوصیات بالینی اختلال هراس

  فوبی ها با بروز اضطراب شدید وقتی بیمار در مقابل موقعیت یا شیء خاصی قرار میگیرد، یا حتی وقتی مواجهه با ان موقعیت یا شیء را پیش ببینی میکند، مشخص هستند. طبق تعریف، بیمار فوبیک میکوشد از محرک فوبیک اجتناب کند. تنها نگرانی بیمار مبتلا به فوبی اجتماعی مورد مشاهده یا تماشای دیگران واقع شدن است، لذا معمولاً از غذاخوردن در رستورانها، انجام وظیفه در صورت مورد توجه بودن، صحبت یا عملکرد در حضور دیگران اجتناب می کند.فوبی خاصی به ترسی از شیء یا موقعیتی خاصی اطلاق می شود. معمولاً ترسی است که بسیاری از مردم عادی هم آن را دارند، مثل ترسی از پرواز، بلندی، حیوانات و مشاهدهٔ خون، معهذا، پاسخ فوبیک بسیار شدید است. مثلاً، در مورد فوبی مربوط به سگ و گربه، پاسخ ترس می تواند زندگی طبیعی را مشکل یا غیر ممکن سازد. در تمام فوبی های خاصی، بیمار برای اجتناب از منبع ترسی حداکثر تلاش خود را میکند. مثلا در ترسی از بیماری، شخصی فوبیک، هر چند به ظاهر در کمال سلامتی است، مدام نگران مبارزه با بیماری منبع ترسی خود است. در نتیجه، رفتار دفاعی غیرمنطقی نشان میدهد و مدام در جستجوی باشد احتراز میکند. بسیاری از بیماران فوبیک به منظور اجتناب از عامل ایجادکننده ترسی، به الکل روی می آورند. همچنین حدود یک سوم بیماران مبتلا به فوبی اجتماعی دچار اختلال افسردگی اساسی هم هستند. در بررسی وضعیت روانی بیمار، یافته مهم وجود ترس غیرمنطقی و خود ناهمخوانی (cgO-dyStonic) است که بیمار نسبت به موقعیت منبع ترسی احساس میکند. ممکن است حدود یک سوم بیماران فوبیک دچار افسردگی باشند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد