خطر غذا هیدروژنه شده برای جریان خون شما..!


خطر غذا هیدروژنه شده برای جریان خون شما..!

خطر غذا هیدروژنه شده برای جریان خون شما..!

اگر برچسب روی مارگارینها را بخوانید، یا به تبلیغات رادیو و تلویزیون در مورد آنها گوش بدهید یا مطالب علمی مربوط را مطالعه بکنید، در مورد هیدروژنه نمودن مطالبی فرا می گیرید. هیدروژنه فرایندی است که به صورت تجارتی چربیهای مایع را به صورت جامد در می آورند.در این فرایند چربی های مایع را بسیار داغ نموده و همزمان آن را در معرض گاز هیدروژن قرار می دهند. بدین طریق روغن هایی که در دمای اطاق به صورت مایع هستند، به چربی های جامد تبدیل می شود که اشباع شده و برای رگهای خونی شما خطرناک می باشد.معنی سادهٔ هیدروژنه یعنی افزودن هیدروژن به چربیهای مایع. چربیهای مایع به وسیلهٔ هیدروژن به صورت اشباع شده در می آیند. و مقدار هیدروژن موجود در چربیها معلوم می کند که آن چربی مایع است یا جامد، غیراشباع شده است یا اشباع شده می باشد. بدون خطر است، یا خطرناک می باشد.بنابراین حالا می دانید که کم بودن مقدار هیدروژن در روغن های چربی یا در مارگارین یا ماهی و غیره چه مفهومی دارد. عجیب است، مگر نه؟ و از نقطه نظر علم شیمی، این هیدروژن که یک گاز میباشد، تعین می کند شما و من چقدر باید عمر بکنیم و شاید از آن عجیبتر این باشد که وقتی تشخیص بدهید که کانیهای نایابی مثل وانادیوم، روی و منیزیم نیز در زندگی و مرگ ما نقش خودشان را بازی می کنند و باز هم تعجب خواهید کرد که وجود ما کم و بیش از توده ای از مواد شیمیایی آلی و غیرآلی و به طور عمده از آب دریا می باشد که اگر با هم مخلوط بکنیم و به داخلی باطری بریزیم، می تواند برق تولید بکند.اگر فکر می کنید که این دور از واقعیت است، لحظهای درنگ بکنید تا متوجه بشود که قلب شما جریان برق می فرستد که از یک بستهٔ کوچک به نام گام ساز سرچشمه میگیرد و تعداد ضربان قلب و منظم بودن آن را تعیین می کند. دستگاه ثبت نوار قلبی این امواج برق را ثبت می کند.و در ورای آن این حقیقت وجود دارد که مقدار کانی های نایاب خاصی که در جریان خون شما موجود است فعالیت این گام ساز حیاتی را کنترل می کند. مغز شما نیز جریان برق تولید می کند که توسط دستگاه الکتروانسفالوگرام ویژه مغز قابل ثبت هستند که شبیه به دستگاه الکتروکاردیوگرام ویژهٔ قلب می باشد.مواد شیمیایی خون تان هم تا حدودی این را کنترل میکند. شکی وجود ندارد که میتوان رد جریان برق را در کلیهٔ قسمتهای بدن انسان سراغ گرفت. و روزی میرسد که ثبت این قبیل جریانات برق برای مثلاً کلیه ها یا جگر و غیره درست مانند آنچه در مورد قلب و مغز انجام میگیرد، به عمل بیاید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد