خواص انگشتانه (Digitalis nervosa)از منظر طب سنتی


خواص انگشتانه (Digitalis nervosa)از منظر طب سنتی

خواص انگشتانه (Digitalis nervosa)از منظر طب سنتی

انگشتانه (Digitalis nervosa)

اسامی عمومی دیگر:یتال، پنجه علی،نامهای علمی دیگر: دیژ تیالیس نروزا (.Digitalis nervosacfzsdv L)نام خانواده: خانوادهٔ گل میمون (Scrophulariaceae)نوع گیاه: بوته.قسمت مورد استفاده: برگ.مواد متشکله موثر: گلی کوزیدهای قلبی (لانا توزید A - لانا توزید E، پورپور آگلی کوزیدB)، ساپونین، املاح، تان.خواص درمانی: مقوی قلب موثر در نارسائی احتقائی قلب، فیبریلاسیون دهلیزی، فلوتردهلیزی، تاکیکاردی حمله ای دهلیزی و شوک قلبی.موارد استعمال در پزشکی سنتی ایران: مقوی قلبیمقدار و دستور مصرف: فقط طبق دستور پزشکdghdfbgعوارض جانبی و سمیت : عوارض جانبی و سمیت دوزهای غیردرمانی آن بسیار است.موارد عدم استعمال: دوز زیاد آن سمی است و نباید در دوران حاملگی و شیردهی مصرف شود. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد