خواص بادام (Amygdalus communis)از منظر طب سنتی


خواص بادام (Amygdalus communis)از منظر طب سنتی

خواص بادام (Amygdalus communis)از منظر طب سنتی

بادام (Amygdalus communis)

اسامی عمومی دیگر: درخت بادام، لوز، لوز حلوghgfhنامهای علمی دیگر: پرونوس آمیگدالوس (.Prunus amygdalus L) نام خانواده: خانوادهٔ گلسرخ (Rosaceae).نوع گیاه: درخت. قسمت مورد استفاده: مغز دانه و روغن دانه. مواد متشکله موثر: بادام شیرین حاوی روغن ثابت، پروتئین، فروکتوز، املاح معدنی، ویتامینهای B وA و بادام تلخ افزون بر مواد فوق دارای آمیگدالین می باشد. خواص درمانی: مغز بادام شیرین را به عنوان ملین، مغذی و روغن آن را به عنوان نرم کننده و آرام کننده به کار برده و آن را در رفع سرفه های خشکgfdfg، برونشیت و قولنج های کلیه توصیه نموده اند. موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: پزشکان سنتی مغز بادام را مفید و حفظ کنندهٔ قوت حافظه و دماغ، مقوی اعصاب، مقوی باصره و روغن بادام آن را به عنوان ملین و مؤثر در تنگی نفس دانسته و آن را جهت زخم روده و مثانه، دلپیچه و به عنوان مولد منی و مسکن و مقوی قوهٔ باه به کاربرده اند. مقدار و دستور مصرف: روغن بادام به مقدار ۱۰ -۱۵ گرم به عنوان ملین و مسهل ملایم. عوارض جانبی و سمیت: ندارد.موارد عدم استعمال: ندارد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد