خواص بی نظیر حنا برای موها!!


خواص بی نظیر حنا برای موها!!

خواص بی نظیر حنا برای موها!!

رنگ مو با حنا

بعضی از پژوهشگران در این زمینه میگویند که باید حنا را اول بر مو گذاشت و شست و سپس وسمه را به کار برد و در میان حنا مالی و و سمه گذاری باید فاصله لازم باشد و شستن هر یک از ان ها  وقت معینی می خواهد و تا شستن به تأخیر افتد، تأثیر آنها بیشتر و بهتر خودنمائی  .میکند. بعضی دیگر حنا و وسمه را با هم بر مو می گذارند.اشخاصی هستند تنها مو را با حنا رنگ می کنند و به رنگ سرخ مایل به زرد (خرمایی) اکتفا   می کنند.▪ رنگ کردن موها با مخلوط حنا و وسمه : برای آنکه مویی به رنگ روشنتر داشته باشید از یک قسمت حنا و دو قسمت وسمه استفاده کنید و رنگ آماده را به مدت ۳۰ دقیقه به روی مو ها نگه دارید . برای مشکی نمودن موها یک قسمت حنا را با سه قسمت وسمه مخلوط کنید و به مدت چهار ساعت در روی موها قرار دهید .(معین کردن مدت دقیق نگهداشتن رنگ بر روی مو بسیار مشکل است زیرا به خصوصیات مو و رنگ مو بستگی دارد ). قبل از رنگ کردن چند دانه موی خود را ببرید و تمیز بشوئید و خشک کنید و رنگ کنید با حاصل شدن رنگ دلخواه مدت رنگ کردن را معین کنید . حنا و وسمه را باید در جای تاریک و خنک ،در ظرف در بسته تگهداری کنید . ▪ رنگ کردن مو ها با پوست گردو : آب پوست گردوی تازه به موها رنگ قهوه ای بسیار زیبایی می بخشد ولی این رنگ بر روی مو زیاد دوام نمی آورد . صد گرم پوست گردوی سبز تازه را بکوبید و در یک لیتر آب بریزید و بر روی آتش ملایم حرارت دهید تا نصف آن بخار شود .موها را با این محلول به مدت ۳۰ تا ۴۰ دقیقه تر نگه دارید .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد