خواص جادویی خرما یا خرک/قسمت دوم


خواص جادویی خرما یا خرک/قسمت دوم
خواصطبق نظر حکمای قدیم این گیاه گرم و خشک است. مبهی مبرودین (سرد مزاجان) و موافق سینه و کثیرالغذا و مولد خون متین و مقوی گرده لاغر شده و تلیین مفاصل و جهت فالج و درد ورک و امراض بارده و پخته او با حلبه (شنبلیله) جهت تسب بلغمی و حصاه مجرب است و دانه خرما مرکب القوی و قابض و مسحوق او جهت اسهال و ذرور (مالیدن) سوخته آن جهت رویانیدن مژه و زخم های بد و الصاق جراحات تازه و چون خرما را در شیر تازه خیسانده تناوله کنند و از عقب آن شیر بنوشند در تقویت باه بی عبدیل است  و باید قبل از خوردن رطب کاهو خورند و بعد آن سرکه و سکنجبین و آن با معده سرد سازگار است و ملین است و آب پشت را فزونی دهد و نوع کال آن قابض است و پخته غوره آن التهابات (معده) را تسکین دهد و حرارت غریزی را بحال خود گذارد و برای لثه و گوشت میان دندانها مفید است و معده را دباغی کند و بول را ریزش دهد و سیلان زهدان و نزیف بواسیر را قطع کند و در تسکین قی از بذر بنگ یک جزء و بذر گل و سماق و خرمای قسب هر یک و جزء با رب میوه به ده جزء بدهند هم خواب آور است و هم تسکین قی  در احادیث از امام باقر (ع) روایت کرده که رسول خدا (ص) با اسودین افطار می کرد گفتند: آن چیه فرمود: یکی خرما و آب و دیگری رطب و آب بوددر کافی از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود: نزد رسول خدا (ص) طعامی حاضر نشد که در آن خرما باشد مگر اینکه از خرما شروع کند  و فرمود: رسول خدا (ص) زمانی که رطب وجود داشت با آن و بقیه اوقات با خرما افطار می کرد  و غذای حضرت نان جو بود و خورش قاتوق آن خرما و سوخت منزلش شاخه خرما بود و کسی را که احشا قوی باشد و مزاج معتدل فربه کند و منی زیاد کندو طبق نظر حکمای معاصر این گیاه، شیرین، خوش طعم و انرژی دهنده که غذای اهالی محلی را تسکین دهد. خرما اثر رفع ناراحتی سینه دارد و چون موسیلاژ و پکتین دارد آرام کننده سرفه است و در رفع اخلاط خونی مؤثر است. گل هایش طعم تلخ و اثر مسهلی و خلط آور دارد. از میوه آن بعنوان مقوی باه و زیاد کننده خون قائلند  . در هند از صمغ آن برای رفع اسهال معالجه مجاری ادرای تناسلی و از میوه ان برای نرم کننده سینه و ملین و برای آسم و رفع سرفه مصرف می کنند. دانه های گرده تلقیح خرما موجب تحریک غدد جنسی در مرد و زن می شودخواص جادویی خرما یا خرک/قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد