خواص جالبی از گیاه شیره فیل زهره


خواص جالبی از گیاه شیره فیل زهره

خواص جالبی از گیاه شیره فیل زهره

 دو نوع است .هندی و مکی .هندی در سر و کار داشتن با مو از مکی بهتر و مکی در معالجه ورم ها از هندی مفیدتر است .مزاج :گرمی و سردی معتدل دارد و خشک است .خاصیت :در هندی آن گدازندگی هست و اندکی گیرندگی و در علاج هر نزیفی مفید است .آرایش :مو را محکم می کند و رنگ مو را سرخ می گرداند و به ویژه هندی قوی تراز مکی است .لکه های سیاه صورت را می زداید و همه نوع آن داروی کژدمه است .ورم و جوش :داروی ورم های سست و مورچگی است .زخم و قرحه :زخم پلید را درمان می کند .مفاصل :مفاصل را استحکام می بخشد .سر :در مداوای چرک و ریم گوش ، زخم گوش ، زخم لثه و بیماری لثه بسیار سودمند و اگر آن را به دهان بمالندجوش دهان وزبان را خوبمی کند .چشم :دوای رمد است . قرنیه را جلا می دهد . تم چشم را از بین می برد .شفای گری چشم است .سینه :خوردن هندی اش علاج خون برآوردن و سرفه است .اندام های غذا :خوردن یا مالیدن نوع هندی آن بر بدن در علاج یرقان سیاه و طحال سودمند است و درخت آن نیزدر این زمینه ودراسهال معده مفید است.اندام های دفعی:داروی ترک های مقعد است .بخورند یا بردارند در علاج اسهال مزمن اسهالی که از ناتوانی معدهباشد ،مؤثر استو خون حیض را راه می اندازد .میوه تازه و ترش در بیرون راندن بلغم آبی و شفا دادن زخم های مقعد و بازداشتن خونریزی زنانه و علاج بواسیرسودمند است .زهرها :میوه اش در مقابل سم های کشنده مقاومت می کند و هندی آن را بخورند گزند مارگزیده را خنثی میسازد .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد