خواص زنجبیل (Zingiber officinale)از منظر طب سنتی


خواص زنجبیل (Zingiber officinale)از منظر طب سنتی

خواص زنجبیل (Zingiber officinale)از منظر طب سنتی

 زنجبیل (Zingiber officinale)

اسامی عمومی دیگر: زنحمل، راسن.  نامهای علمی دیگر : (Zingiber officinale) نام خانواده: خانواده زنجبیل (Zingiberaceae)14نوع گیاه: بوته.قسمت مورد استفاده : ریزوممواد متشکله موثر: روغن فرار، رزین، نشاسته، موسیلاژ. بوی آن مربوط به روغن فرار است که محتوی تربنهایخواص درمانی: زنجبیل را به عنوان داروی معطر کننده مواد غذایی به کار میبرند. افزون بر اینخاصیت صد تهوع و لستفراغ ، باد شکن ، محرک و ضد اسکوربوت قائل بوده و در استعمال خارجی به عنوان قرمز کنندهٔ پوست توصیه نموده اند.موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: دارو پزشکان سنتی آن را به عنوان بادشکن، مقوی معده، محرک قوهٔ باهو افزایندهٔ قوهٔ -حافظه موررد. استفاده قرار میدهند.مقدار و دستور مصرف: ریزوم زنجبیل به مقدار ۱- ۰/۵ گرم. تنتور به مقدار ۱۰ - ۲ گرم.عوارض جانبی و سمیت: ندارد.موارد عدم استعمال: ندارد.15

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد