خواص عناب (Zizyphus vulgaris)از منظر طب سنتی……


خواص عناب (Zizyphus vulgaris)از منظر طب سنتی……

خواص عناب (Zizyphus vulgaris)از منظر طب سنتی......

عناب (Zizyphus vulgaris)

اسامی عمومی دیگر: او ناف دار، شیلال، شیلانک، طبرخون، سیلانه، عناب، شیلانه، سيب کوهی.fbnghn نامهای علمی دیگر: زی زیفوس ستیوا (.Zizyphus Sativa L) نام خانواده: خانوادهٔ عناب (Rhamnaceae) نوع گیاه: درخت و درختچهقسمت مورد استفاده: میوه.مواد متشکله موثر: موسیلاژ، قنل، املاح، ویتامین C پروتئین،اسیدهای مختلف، فیتوسترول و تانن،bcgfbh خواص درمانی: میوه عناب را به عنوان مغذی، نرم کنندهٔ سینه، ملین، آرام کننده تحریکات و صاف کننده خونموارد استفاده در پزشکی سنتی ایران : عناب را پزشکان گذشته به خوبی می شناختند و آن را به عنوان نرم را به عنوان لینت بخش، پایین آورندهٔ فشارخون و بند آوردن خونریزیها به کار می برده اند.مقدار و دستور مصرف: مقدار ۲۰-۵ دانه به شکل جوشانده به تنهایی یا همراه با داروهای دیگرعوارض جانبی و سمیت: عوارض جانبی و سمیت ندارد.

موارد عدم استعمال: موارد عدم استعمال ندارد.

 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد