خواص کاربردی اسید های آمینه برای بدن چیست..؟


خواص کاربردی اسید های آمینه برای بدن چیست..؟

خواص کاربردی اسید های آمینه برای بدن چیست..؟

 اسیدهای امینه

اسیدهای امینه به تعبیری ساده، الفبایی هستند که از ترکیب آنها کلمه پروتئین تشکیل میشود. و ارتباط آنها با پروتئین شبیه ارتباطی است که حروف با کلمه دارند. حد اقل ۲۲ اسید امینه وجود دارد که از ترکیب آنها انواع متنوع پروتئین ها درست میشود. بدیهی است در هریک از پروتئین ها تمام انواع اسیدهای امینه وجود ندارد ولی معمولا در هر پروتئین تعداد زیادی اسید امینه یافت میشود.برای تجسم تعداد اسیدهای امینه در هر پروتئین کافی است که وزن مولکولی یک اسید امینه با وزن مولکولی یک پروتئین مقایسه شود. وزن مولکولی اسیدهای امینه از عدد ۸۹ در مورد اسید امینه گلیسین تا عدد ۷۷۷ در مورد اسید امینه تایروکسین تغییر میکند ولی وزن مولکولی پروتئین گندم یا گلیادین برای مثال برابر ۲۷۵۰۰ و وزن مولکولی پروتئین ذرت یا زئین برابر ۵۰۰۰۰ است.و وزن مولکولی هموگلوبین خون انسان ۶۳۰۰۰ و وزن مولکولی یکی از سرم گلوبولینهای خون ممکن است بیش از یک میلیون باشد. اسیدهای امینه در ساختمان پروتئین نشاندهنده و تعیین کننده خواص شیمیایی و ارزش غذایی و نقش پروتئین در متابولیسم بدن میباشند. تمام اسیدهای امینه دارای کربن، اکسیژن، هیدروژن و ازت هستند و سه تا از اسیدهای امینه دارای گوگرد و دو تا از آنها نیز دارای ید میباشند. میباشد که هر دو با کربن اتصال (H -N -H) و یک عامل امین (COOH-) در ساختمان شیمیایی هراسید امینه یک عامل اسیدی دارند طبق فرمول زیر: فرمول کلی یک اسید امینه: ممکن است R است که در اسیدهای امینه مختلف متفاوت است. این R بنابراین تفاوت بین فرمول ساختمان مختلف آنها در عامل یک اتم هیدروژن ساده باشد که در آن صورت گلیسین را تشکیل میدهد و یا ممکن است یک زنجیری از کربن و هیدروژن باشد تا لوسین تشکیل شود و یا ممکن است یک زنجیر به اضافه یک عامل امین دیگر باشد.مانند اسید امینه لیزین  و یا از ساختمان خیلی R ممکن است یک زنجیری شامل یک اتم گوگرد باشد نظیر اسید امینه متیونین  همچنین ممکن است پیچیدهای شامل یک حلقه از اتمهای اکسیژن و هیدروژن باشد مانند ساختمان فنیلآلانین  و یا دو حلقه شامل چند اتم ید باشد مانند اسید امینه تایروکسین و در تمام این انواع دو عامل اسیدی و امینی که در ابتدا گفته شد وجود خواهد داشت.یکی از مشخصات بارز اسیدهای امینه این است که ترتیب اتمهای کربن و هیدروژن و اکسیژن و ازت و سایر مواد نظیر گوگرد و ید در ساختمان آنها به دو شکل ممکن است وجود داشته باشد و این دو شکل یکی تصویر دیگری است در آینه مانند دست راست و دست چپ.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد