خونریزی و زخم ها


خونریزی و زخم ها

خونریزی و زخم ها

خروج خون از داخل رگ ها را خونریزی گویند. توزیع خون در بدن انسان: ٪۶۱ در وریدها ٪۱۸ در ریه ها ٪۱۱ در شریان ها ٪۷ مویرگها قلب انواع خونریزی: الف) خونریزی خارجی ب) خونریزی داخلی خونریزی خارجی: در این خونریزی، خون از یک شکاف یا زخم باز از بدن خارج میشود و با کمک های اولیه نهایتاً ظرف ده دقیقه کنترل میگردد. بر حسب نوع رگ سه نوع خونریزی خارجی داریم: خونریزی سرخرگی، سیاهرگی، مویرگی.خونریزی سرخرگی: این خونریزی به عنوان یک عامل تهدیدکننده حیات مطرح است و خون از محل زخم به صورت سریع و جهنده خارج میشود و از آنجایی که برای تشکیل لخته خون، جریان خون باید بسیار آهسته باشد، معمولاً در این خونریزی بدون ارائه کمکهای اولیه، انعقاد خون نداریم. رنگ خون سرخرگی قرمز روشن است.خونریزی سیاهرگی:در این خونریزی جریان خروج خون از زخم آهسته است اما حجم خونریزی ممکن است زیاد باشد، کنترل خونریزی سیاهرگی به آسانی میسر است ضمن آن که بیشتر سیاهرگها وقتی پاره می شوند روی خود منقبض می شوند تا از خروج خون جلوگیری کنند.خونریزی مویرگی: که شایع ترن نوع خونریزی بوده و به راحتی قابل کنترل است.زخـم یا جراحت در دانش پزشکی، آسیبی است که در آن پوست خراشیده، پاره، بریده، سوراخ و یا دریده شود و یا بعلت یک تروما با اینکه پوست سالم مانده ولی در زیر آن آثار قرمزی و یا کبودی دیده شود.به شکل مختصر جداسازی اتصال بین سلولی بخشی از پوست یا گوشت بدن را زخم گویند.جراحت به دو نوع بسته و باز تقسیم می‌شود؛ بریدگی یا پارگی پوست از جمله جراحت‌های باز و کوفتگی‌ها از جمله جراحت‌های بسته می‌باشند.در سیستم طبقه‌بندی جراحت مصوب صلیب‌سرخ‌جهانی نوع زخم و جراحت به گروه‌ها و انواع مختلف تقسیم می‌شود. برای این منظور از حروف (E, X, C, F, V, و M) استفاده می‌شود.حرف E: برای قطر ورودی زخم به سانتیمتر. حرف X: برای قطر خروجی زخم به سانتیمتر. حرف C: عمق جراحت در حدود دو انگشت.(با بله یا خیر پاسخ داده می‌شود) حرف F: برای عنوان شکستگی همراه جراحت. عدد صفر برای پاسخ منفی٬ عدد یک برای شکستگی کوچک و عدد دو برای شکستگی‌های بزرگ. حرف V: برای تعریف جراحت با تهدید حیات بیمار(مغز٬ ریه و عروق بزرگ) با پاسخ مثبت و منفی. حرف M: برای تعریف ورود شئ فلزی در زخم(مانند گلوله) که در رادیوگرافی مشخص باشد با پاسخ مثبت یا منفی.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد