داروهایى که دمل را مى‏ رسانند


داروهایى که دمل را مى‏ رسانند

داروهایى که دمل را مى‏ رسانند

  جهه سرباز کردن دمل: پارچه کرباس مدور چیده وسط کرباس را سوراخ کوچکی نموده بر روی کرباس زرده تخم مرغ بمالند و بر دمل یا ورمیکه خواهند منفجر شود گرم بچسباند در مدت دو روز سرباز میکند.داروهایى که دمل را مى‏ رسانند:داروهایى که اگر بر دمل بگذارند آن را مى‏ رساند از این قرارند:۱- بزر مرو کوبیده را با شیر مخلوط کنند و بسرشند.۲- بزر مرو را با افشره انجیر مخلوط کنند.۳- خردل و عسل‏۴- انجیر و عسل‏۵- گندم را در دهان با دندان خرد و خمیر کنند و بر دمل گذارند.۶- مویز با بورک کوبیده شود.۷- انجیر و خردل را با روغن سوسن مخلوط کنند و بر دمل بگذارند.۸- دارویى که به نام داروى دملى مشهور شده خوب است.۹- دارویى که به داروى خمیرترشى نامیده شده است خوب است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد