داروهای صاف کننده خون


داروهای صاف کننده خون

داروهای صاف کننده خون

  نسخه های مرکبنسخه شماره ۱- داروی صاف کننده خونمیوه انیسون یک قسمتگلهای بابونه چهار قسمتمیوه زیره چهار قسمتبرگ سنا هشت قسمتطرز تهیه و مقدار مصرف :یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقیبگذارید تا دمبکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .نسخه شماره ۲- داروی صاف کننده خونریشه و برگ شیرمال یک قسمتبرگ سنا یک قسمتگل بابونه یک قسمتطرز تهیه و مقدار مصرف :یک قاشق ذا خوری از مخلوط فوقرا که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذاریدتا دم بکشدسپس آنرا صاف کرده صبح و شب هر بار یک فنجان از داروی تازه تهیه شده میل کنید .نسخه شماره ۳- داروی صاف کننده خونگیاه افسنطین یک قسمتگیاه بومادران دو قسمتگیاه قنطوریون دو قسمتبرگ نعناع چهار قسمتبرگ بنفشه چهار قسمتطرز تهیه و مقدار مصرف :یک قاشق غذا خوری از داروی مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعتباقی بگذارید تادم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید .نسخه شماره ۴- داروی صاف کننده خونبرگ سنا یک قسمتگیاه بومادران یک قسمتگل بابونه یک قسمتبرگ شیرمال یک قسمتطرز تهیه و مقدار مصرف :یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقیبگذارید تادم بکشد سپس آنرا صاف کرده و روزانه یک فنجان میل کنید .نسخه شماره ۵- داروی صاف کننده خونریشه بابا آدم ۳۰ گرمریشه شیرین بیان ۳۰ گرمریشه تاجریزی ۳۰ گرمطرز تهیه و مقدار مصرف :مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد به مدت بیست دقیقه در یک لیتر آب جوش دم کرده و مقدر نصف یا بیشترآنرا در روزمصرف بکنید .

نسخه های تک دارویی

نسخه شماره۱دارو : تمام گیاه شاهترهمقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرم طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.نسخه شماره۲دارو : تمام گیاه گلدار بنفشهمقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرمطرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تادم بکشدسپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.نسخه شماره۳دارو : برگ یا چوب یا پوست ساقه غان ( قان ، توس)مقدار مصرف : ۴ تا ۶ گرمطرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تادم بکشدسپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.نسخه شمار۴دارو : برگ یا میوه آقطیمقدار مصرف : ۴ تا ۶ گرمطرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تادم بکشدسپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.نسخه شماره۵دارو : اندامهای مختلف گیاه زرشکمقدار مصرف : ۸ تا ۱۶ گرمطرز تهیه : مقدر فوق را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا اصفکرده روزیدو بار میل کنید .نسخه شماره۶دارو : برگ و گل گیاه گل قاصدکمقدار مصرف : ۳ تا ۶ گرمطرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تادم بکشدسپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنیدنسخه شماره۷دارو : تمام گیاه گزنهمقدار مصرف : ۲ تا ۴ گرمطرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تادم بکشدسپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد