دارو جهت بیماریها


دارو جهت بیماریها

دارو جهت بیماریها

 

داروی محرک متابولیسم و اضافه کردن سوخت وساز بدن

نسخه های مرکبنسخه شماره ۷- داروی محرک متابولیسمبرگ سنا دو قسمتریشه شیرین بیان دو قسمتبرگ و ریشه گل قاصد سه قسمتبرگ بنفشه سه قسمتطرز تهیه و مقدر مصرف :مقدر یک قاشق غذا خوری از داروی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد با نیم لیتر آب سرد مخلوط کرده و به مدتسه ساعت باقیبگذارید . بعد آنرا جوشانیده و بگذارید به مدت پانزده دقیقه دم بکشد سپس حاصل را صاف نمودهو میل کنید .

دارو جهت واریس

نسخه های مرکبنسخه شماره ۱- دارو جهت واریسریشه اگیر ترکی یک قسمتبرگ و میوه شاه بلوط یک قسمتبرگ گزنه یک قسمتبرگ آویشن شیرازی یک قسمتطرز تهیه و روش استعمال :مقدر یک قاشق غذا خوری از داروی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد با دو لیتر آب جوشانیده و به آب وان تا زیرزانو ریخته ونصف قاشق مرباخوری نمک هم به آن اضافه کنید .

دارو جهت رفع چاقی و چربی زیاد

نسخه های مرکبنسخه شماره ۱- دارو جهت رفع چاقی و چربی زیادبرگ و ریشه گل قاصد یک قسمتبرگ نعناع هفت قسمتبرگ سنا بیست قسمتطرز تهیه و مقدر مصرف :مقدر یک قاشق غذا خوری از داروی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد با ۲۵۰ میلی لیتر آب جوش مخلوط کرده وبه مدت نیمساعت باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

دارو جهت رفع کم خونی

نسخه های مرکبنسخه شماره ۴-دارو جهت رفع کم خونیبرگ گزنه یک قسمتقنطوریون یک قسمتافسنطین یک قسمتمیوه گل سرخ وحشی یک قسمتطرز تهیه و مقدر مصرف :مقدر یک قاشق غذا خوری از داروی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد با ۲۵۰ میلی لیتر آب سرد مخلوط کرده و بهمدت سهساعت باقی بگذارید . سپس آنرا به مدت کوتاهی جوشانیده و دوباره به مدت ده دقیقه بگذارید دمبکشد . در خاتمه حاصل راصاف کرده و با عسل شیرین نموده و در طول روز جرعه جرعه میل می کنند .

دارو جهت بی اختیاری ادرار

نسخه های مرکبنسخه شماره ۱- دارو جهت بی اختیاری ادرارسعد کوفی یک قسمتسنبل الطیب یک قسمتاسطو خودوس یک قسمتکندر یک قسمتبلوط یک قسمتکمون کرمانی یک قسمتعسل هجده قسمتطرز تهیه و مقدر مصرف :داروها را کوبیده سپس الک نموده سپس با عسل مخلوط نموده روزی ۵ گرم با کمی آب میل کنید .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد