دارو های تقویت کننده مو ها / قسمت دوم 


دارو های تقویت کننده مو ها / قسمت دوم 
شراب سیاه گسل مزه (۱۳۵ مثقال) - لادن (۱۷ مثقال) سوخته پوست درخت صنوبر (۱۴ مثقال) - سوخته پرسیاوشان (۱۴ مثقال) پیه خرس ( ۹۰ مثقال) - افشره تاجریزی (۳۱/۵ )مثقالداروهای طبیعی زیر را تهیه کرده در دیگ بریزید و سر دیگ را با گل محکم بندید. و در تنور افروخته بگذارید تا همگی آنقدر بسوزد که قابل خرد شدن باشد، سپس همه را سائید و در دیگر قرار دهید و ه۹ مثقال پیه خرس در آن بریزید - اگر پیه خرس در دسترس بود، ۹۰ مثقال پیه غاز بر آن اضافه کنید و نگهدارید هرگاه نیاز به استعمال بود به اندازه لازماین دارو را در روغنی خوشبو شده و خوب به هم بزنید و حل کنید موی سر را با آن ماساژ دهید، این دارو علاوه بر نگهداری کردن، از مو، در علاج سرطاس شده که تازه شروع شده است، بسیار خوب استبذر کرفس - بذر سلق - پرسیاوشان و کندر (از هرکدام ۱۴ مثقال - گردو (۱۵ عدد) - پوست تنه صنوبر (۹۰ مثقال) (محرک گل بابونه را بجوشانید و حنا را در آب تمیز و صاف شده آن خیس کنید و سپس بر سر خضاب نمائید؛ تا از ریختن موها جلوگیری کند.۱۹ - داروهای طبیعی زیر را تهیه کرده، پودر کنید و سپس در روغن گل حل نمایید و بر موها بمالید۳ جزء لادن - یک جرء مازوم، مصطکی - ۲ جزء قردمانا-۱ جزء کندر۲۰ -داروهای طبیعی زیر را تهیه کرده، آسیاب نمائید و سپس در روغن گلسرخ حل کرده، بمالید- آمله، برگ شقایق، برگ مورد، پرسیاوشان، سعد، سنبل الطیف، برگ سرو پوستگردوی تازه، تخم چغندر و تخم کرفس (از هر کدام بمقدار مساوی) .- ۲ جزء خاکستر ریشه کاج - اقاقیه، مصطکی، دانه خرمای سوخته (یک جزء)داروهای گیاهی زیر را بمقدار تعیین شده تهیه کنید و همراه بجوشانید و از صافی  گذرانید و آب تمیز آن را در روغن کنجد ریخته دوباره بجوشانید تا آب تبخیر شود، پس از آماده شدن هر روز سر را با آن ماساژ دهید -۲۰ گرم مورد ۔ ۱۵ گرم شقائق - ۱۵ گرم تخم کرفس ۔۱۰  گرم مصطکی  ۵ گرم اقاقیا۔۲۱-داروهای طبیعی زیر را به مقدار تعیین شده تهیه کنید و پودر نمائید سپس یکی استکان از داروها را با یک لیوان آب جوش و یک عدد تخم  مخلوط کنید. در هفته دوبار بر سر از داروها را با یک لیوان آب جوش تخم مرغ مخلوط کنید و در هفته دوبار بر سر ضماد کنید:۲۲-آرد نخود، مورد، گردو، بادام، فندق و پسته (از هر کدام و ۵ گرم - )پرسیاوشان، گل ریواس، بابونه و شنبلیله (از هر کدام ۱۰ گرم )حناء گل ارونه و گل زوفا (از هر کدام ۵ گرم۲۳- داروهای زیر را نیم کوب کرده، بجوشانید و از صافی بگذرانید و آب تمیز و صاف شده آنها را در ه ۲۰ گرم روغن کنجد بجوشانید تا آب بخار شود و روغن بماند، سپس بر موها بمالید:- ۳۰ گرم آمله - مازو و پوست هلیله زرد (از هر کدام ۱۰ گرم) - ۲۰ گرم تخم مورد.داروهای طبیعی زیر را بمقدار تعیین شده تهیه کنید، آسیاب کرده، پودر کنید و هفته ای دوبار و در هر نوبت با ۲ عدد تخم مرغ (بازرده و سفیده) مخلوط کرده (از شب تا صبح یا صبح تا شب) ضماد کنید:دارو های تقویت کننده مو ها / قسمت  اولدارو های تقویت کننده مو ها  / قسمت سومدارو های تقویت کننده مو ها  / قسمت چهارمدارو های تقویت کننده مو ها  / قسمت پنجم       

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد