دانستنی هایی از بافت عصبی


دانستنی هایی از بافت عصبی

دانستنی هایی از بافت عصبی

 ه PNS & CNS از نظر ساختمان بافت شناسی تقریباً یکسان و متشکل از نورون و بافت پشتیبان (نوروگلی) هستند. نورونها، قدرت جابجایی ندارند و قدرت تعمیرشان محدود است.
  • نورونها باغدد اندوکرین، محیط داخلی بدن (عضلات صاف و غدد اندوکرین) و هم محیط خارجی (اعضاء حساس)را کنترل میکنند.
ه از نظر بافتشناسی، دندریت و اکسون (هردو) را رشته عصبی مینامند. ه بدن یا تنه سلولی عصبی یا پریکاریون در وسط دارای هسته یا کاریون درشت و واضحی است با هستک مشخص؛ درون سیتوپلاسم دانه های بازوفیل محتوی RNA= اجسام نیسل = Tigroid bodies دیده می شود.
  • اجسام نیسل درون دندریت ها هم وجود دارند ولی در قطب اکسونی و طول اکسون وجود ندارند.
ه در نوروپلاسم، نوروفیبریلها وجود دارند که در طول دندریت و اکسون نیز امتداد داشته، مغز رشته عصبی را میسازند و هر نوروفیبریل از نوروفیلامنت ها ترکیب یافته است.انواع نورونها ۱- یک قطبی (T شکل): در گانگلیون اSpinal یا حساسه (Sensory)، به آنها سلول بدون دندریت هم میگویند۲ - دوقطبی: اکسون و دندریت در ۲ قطب مقابل هم، در شبکیه چشم، مخاطبویایی و در گانگلیون های حلزونی و دهلیزی (مربوط به شنوایی و تعادل ) ۳ - چندقطبی : یک اکسون و چند دندریت، در شاخ قدامی نخاع، نورون های عقده های سمپاتیک و اکثر نورونهای CNS تقسیم بندی گلژی نورون ها۱ - دسته گلژی: اکسون بلند دارند: نورون های شاخ قدامی نخاعی۲- دسته گلژی: اکسون کوتاه دارند: نورونهای شاخ خلفی نخاع ه تقسیم بندی براساس مواد تراوشی از نورون: مثلاً نورون های سروتوانرژیک (NE neuron :(5HT neuron ه در پایه مغز جنین، ۵HTN بیشتر و در لوکوس سرلئوسی، نورون های LNEN بیشتر است. ه در خارج لیپوپروتئین میلین، غلاف نازکی به نام نورولما یا غلاف شوان دیده می شود که مرکب از سلول های شوان است که از یک گره رانویه تا گره دیگر امتداد داشته و در فرورفتگی ها بر اکسون مماس میشوند. مرکزی الیگودندروسیت، میلین سازی میکند. به رشته عصبی ممکن است بدون نورولما یا بدون میلین یا بدون هر دو باشد. ه هر عصب محیطی = اجتماعی از رشته های گیرنده (afferent) و Efferent ex51ه بافت همبند بین رشته های عصبی: اندونوریوم، بافت همبند اطراف یک دسته: پری نوریوم، بافت همبند اطراف یک عصب:اپی نوریوم انتهای اعصاب حسی یا گیرنده (=aff = آوران): free ending ۲ - encapsulated (انشعاب انتهایی در وسط کمی مایع بافتی و چند لایه بافت همبندی قرار گرفته و جسمک یا Corpuscle را میسازد) ه انتهای اعصاب حرکتی یا اجرا کننده (=eTT = وابرانی): ۱- در عضله مخطط به صفحه محرکه انتهایی (MEP) ختم می شود. ۲- در عضله قلب، عضله صاف و غدد، رشته عصبی خودکار و بدون میلین است و در انتها به شکل گره ختم میشود. در عضله، محل اختتام رشته انتهایی نزدیک هسته و در غدد، قاعده یا کنار سلولی غددی است. رنگدانه لیپوفوشین در نورون جوان هم ندرتاً دیده میشود (مثلاً بر اثر نرسیدن مواد غذایی و یا آنتی اکسیدان ها) ولی با افزایش سن نورون، تعداد آنها بیشتر می شود و به همین علت به آن Aging pigment هم میگویند، یعنی در نتیجه فعالیت های زیاد نورون ها در سلول ذخیره میشود. عمل نوروهورمون ها یا نورو ترانسمیترها: تحریکی مهاری ملولاتور (تنظیمی) هرهاشدن نوروترانسمیترها بارهاشدن "Ca کنترل میشود، یعنی رهاشده یا مهار می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد