دانستنی هایی از بیماری های حمق،عشق


دانستنی هایی از  بیماری های حمق،عشق

دانستنی هایی از  بیماری های حمق،عشق

حمق

یعنی نقصان یا ابطال فکری و از بین رفتن افکار.

درمان حمق:

شربت اسطو خودوس،شربت افتیمون و مقویات مغز مفید است.

عشق

 عشق مانند عشقه یالبلاب است که بدور درختی که پیچید آن را خشک می کند، لذا می گویند که عاشق مانند درخت مزبور خشک و لاغر می شود. این حالت وضع بیشتر در حالات دموی و سوداوی به وجود می آید و چون مزمن شود مثل بیماری مالیخولیا تظاهر می نماید. بیمار مدام سر به زیر و غمگین است و هر چه بشنود یا ببیند فراموش می کند. کثرت تحرک بی خوابی، لاغری و نگاه عمیق و دوست داشتنی تنفر از مردم و تمایل به تنهایی دارد. تبسم، اشاره با چشم و گاهی آه کشیدن مخصوصاً موقعی که نشانهای از محبوب می بیند یا می شنود، نامنظم و تند شدن نبض مخصوصاً موقعی که نام او را می شنود. اگر سخن از وصل در میان باشد نشاط و شادی و وجد، اگر کلامی از جدایی و فصل پیش آید حزن و اندوه نامنظم شدن نبض،

درمان عشق:

درمان آنچه در مالیخولیا گذشت چه از غذا و چه از نظر دارویی در اینجا مؤثر است. علاوه بر آنچه که گذشت از سخن خوش، اصوات پسندیده، حکایات شیرین و احادیث دلپسند و آنچه متناسب طبع او باشد، باید مهیا و برقرار شود. معشوق را طوری بد جلوه دهند که شک نکند و اگر مجرد است ازدواج کند. او را به کار نگه دارند و مرتب با او کار و مشغولیات داشته باشند. شربت سیب، شربت به، شربت صندل، عرق کاسنی، عرق بیدمشگ، عرق گاوزبان تجویز نمایند. گلاب را در شکر حل کرده، تخم ریحان ۱۰ گرم کوبیده به آن اضافه نموده، در آباسپرزه ریخته به تدریج بدهند. بیمار را بایستی به کارهای بزرگ، گردش و سفر مشغول دارند. روغن کدو بنفشه، نیلوفر به اطراف بدن و سر او بمالند. بهترین دارو شربت بادرنجویه است (ده گرم بادرنجویه برای یک روز).خوردن دانه اسپند زایل کننده عشق است ۵ گرم در سه نوبت (صبح و ظهر و شب).

نسخه:

افتیمون ۵ گرم- هندوانه ابوجعل ۵ گرم- غاری قون ۵ گرم -قرنفل ۵ گرم -بسفایج ۵ گرمهمه را نرم کوبیده با گلاب خمیر کرده، قرص به اندازه نخود تهیه نموده، روزیشش قرص مصرف کنند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد