دانستنی هایی از مسهل بلغم در طب سنتی….


دانستنی هایی از مسهل بلغم در طب سنتی….

دانستنی هایی از مسهل بلغم در طب سنتی....

مسهل بلغم

این نسخه ساده را مسهل ملطف نامند. تربد ده گرم نرم کوبیده در یک لیوان گلاب حل کرده ملایم روی آتش قرار دهند. لکن نبایستی به جوش آید و یک لیوان آب نیز به آن افزوده دو روز صبح ناشتا و شب موقع خواب میل نمایند.

نسخه شربت آلو برای گرم مزاجان و حالات صفرایی و بلغمی:

آلوچه خشگه ۲۰۰ گرم، تمر هندی ۱۰۰ گرم، تربد ۱۵ گرم، گل بنفشه ۱۵ گرم، همه را جوشانده صاف کرده در جایی خنکنگهداری نموده روزانه ۲۵ گرم با ۵ گرم ترنجبین شیره کش شده میل نمایند.

شربت مسهل برای گرم مزاجان و صاحبان عطش

آلوچه خشگه ۲۰۰ گرم، تمرهندی ۱۰۰ گرم، عناب و سه پستان از هر کدام ۲۰ دانه، مویز ۲۰۰ گرم، پوست هلیله زرد، تخم کشوث، افسانتین و گل بنفشه از هر کدام ۱۰ گرم، گل سرخ ۲۵گرم، گل خطمی و گل پنیرک و بادیان و صندل زرد از هر کدام ۵ گرم همه را مخلوط کرده، ده قسمت نمایند هر قسمت را جوشانده صبح و عصر با ۱۰ گرم ترنجبین شیره کش شده میل کنند.

معجون مسهل

برای دردهای مفصل که از بلغم و رطوبت به وجود آمده باشد. ایارج فی قرا و افتیمون از هر کدام ۱۵ گرم، غاریقون ۱۰ گرم، هندوانه ابوجعل ۵گرم، عسل ۲۵۰ گرم و همه را نرم کوبیده با عسل مخلوط کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.

معجون حیات بخش

این معجون پاک کننده، صفرا و بلغم و نیز تصفیه کننده رنگ صورت است. قرنفل، هیل قرابی، زرنباد از هر کدام ۵ گرم، سنا ۲۵ گرم، پوست هلیله زرد ۱۰ گرم، هلیله سیاه ۵ گرم، قند یا شکر ۱۰۰ گرم همه را نرم کوبیده در یک کیلو عسل حل کرده روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند.

مسهل خلط غالب

در دردهای مفصل تغییراتی به علت عامل بیماری زا در مفصل به وجود می آید، مثل جمع شدن اسیداوریک در بیماری نقرس، هر دارویی که به تواند رسوبات اسیداوریک را از مفصل جداسازد آن را مسهل و اسیداوریک بیماری زا را خلط غالب و عمل دارو را پاکسازی یا تنقیه نامند.هر دارویی مناسب خلط غالبی است و در اثر ترکیباتی که با خلط غالب به وجود می آورد باعث تجزیه و تحلیل و از بین بردن آن می شود. مثل ترکیب کولشی سین مادهٔ مؤثره سورنجان با اسیداوریک و غیره بعضی از داروهای گیاهی می توانند با چند خلط ترکیب شده، آنها را خنثی کرده و باعث بهبودی مرض شوند. مثل تربد که از بین برنده بلغم و صفرا و نیز مسهل روده ها است و سقمونیا که زایل کننده صفرا و نیز مسهل روده ها و حجر ارمنی که پاک کننده سودا و غیره است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد