دانستنی هایی از گیاه سپوس (نخاله )


دانستنی هایی از گیاه سپوس (نخاله )

دانستنی هایی از گیاه سپوس (نخاله )

 

سپوس (نخاله )

مزاج :گرم و خشک است .خاصیت :زداینده ، نرم کننده و بسیار تنقیه کننده است ولی باز در تنقیه به گاودانه نمی رسد .بلغم را تحلیل می برد و بادها را میپراکند .ورم و جوش :سپوس مخلوط با سرکه ورم های نوخاسته را فرو می نشاند .ورم بلغمی و بادکردگی را علاج است .زخم و قرحه :سپوس را با سرکه بسیار تند ضماد کنند و تا گرم است بر گری چرکین بگذارند بسیار مفید است .سینه :سپوس و به ویژه اگر آب پزش را با شکر و روغن بادام بخورند سینه را نرم می کند .با آب انگور کهنه مخلوط شود و بر ورمپستان بگذارند مفید است .اندام های دفعی :روده را تحریک می کند و محتویات را بیرون می ریزد . سوپ سپوس را بخورند شکم نرم می شود .زهرها :ضماد سپوس پادزهر کژدم و مارگزیده است .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد