دانستنی هایی دراتباط با سلولهای بافت هم بند/قسمت دوم


دانستنی هایی دراتباط با سلولهای بافت هم بند/قسمت دوم

۳- رشته ارتجاعی(Elastic or yellow fiber) - به صورت منفرد و منشعب و یا به شکل غشایی پنجره دار (در شریان) است. این رشته ها که خاصیت ارتجاعی داشته و توسط فیبروبلاست ساخته میشوند از پروتئینی به نام الاستین (Elastin) ترکیب یافته است که با پیشرفت سن به ماده ای به نام الاسین (Eliasin) مبدل شده، خاصیت ارتجاعی را از دست میدهد. در بافت همبند انسان رشته هایی به نام اکسی تالان یا اکسیتالین دیده می شود که به نظر میرسد پیشساز الاستیک باشندامروزه در بدن انسان یازده نوع کلاژن تشخیص داده اند.معروفترین و فراوانترین آنها کلاژن نوع I میباشد که در بافت همبند معمولی وجود دارد. کلاژن نوع II در ساختمان غضروف دیده میشود. کلاژن نوع III همان رشته رتیکولر است. کلاژن نوع IV در ساختمان غشاء پایه بکار میرود. کلاژن نوع V در ساختمان رگ های خونی و پرده های جنینی دیده میشود.

انواع بافت همبند

اگر در بافت همبندی رشته کلاژن زیاد باشد بافت همبند متراکم یا sal, as a sess (Dense fibrous tissue) cممکن است موازی و منظم باشند (مانند تاندون و رباط) و یا نامنظم باشند (مانند میان پوست، Dermis). اما اگر رشته های ارتجاعی در بافت همبند زیاد باشد بافت همبند الاستیک به وجود میآید (مانند شریان و رباط گردنی) و چنانچه چربی زیادتر از اجزاء دیگر مشاهده گردد بافت چربی (Adipose tissue) حاصل میشود. بافت چربی خود بر دو نوع است. بافت چربی سفید یازرد که سیتوپلاسم سلولهای آن محتوی یک قطره بزرگ، چربی است. (uniliocular) و بافت چربی قهوه ای که سیتوپلاسم سلولهای آن محتوی چند قطره چربی است (Multill Ocular) میباشد. بافت چربی سفید به صورت بالشتکی بدن را در مقابل ضربه ها حفظ می نماید. از طرف دیگر بافت چربی سفید ذخیره غذایی بدن است. بافت چربی قهوهای نیز در تنظیم و تولید حرارت بدن انسان به ویژه نوزادان دخالت دارد. بافت مزانشیم یا مزان کیم - نوع جنینی از بافتهای همبندی است که فاقد رشته است و از سلول های مزانشیمی و ماده بنیادی ترکیب یافته و بافت همبند جنینی محسوب میشود. یکی دیگر از بافت های همبندجنینی بافت موکوس میباشد که در بنل ناف مشاهده می شود. در این بافت چند فیبروبلاست در ماده بنیادی ویژهای به نام ژله وارتون قرار دارد.بافت رتیکولر (Reticular tissue) - نوع دیگری از بافت همبند است که داربست اعضاء لنفاوی، کبد و مغز استخوان را تشکیل میدهد. در این بافت رشته رتیکولر (که ساختمان آن بیان شد) به صورت یک توری قرار گرفته سلولهای رتیکولر به آنها میچسبند. بافت همبند سست یا غربالی (LOOSc = arcolar)- مهمترین نوع بافت همبند است که لابلای اعضا و بافت های دیگر قرار گرفته سلولها و رشته هایش همه به یک نسبت بوده هیچیک از دیگری افزون تر نیستپرده های سروزی (Serous membrane) - پرده جنب، صفاق و پرده پریکارد که همگی به نام پرده سروزی موسومند عبارتند از یک بافت همبند که به وسیله لایه نازکی از سلول به نام مزوتلیوم پوشیده شده انددانستنی هایی دراتباط با سلولهای بافت هم بند/قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد