دانستنی هایی درباره روغن زیتون عتیق


دانستنی هایی درباره روغن زیتون عتیق

دانستنی هایی درباره روغن زیتون عتیق

  این روغن هر چند کهنه تر باشد قوی تر است و در این فعل مفیدتر است. اقلا از هفت سال گذشته باشد و یا میتوان آنرا هفتاد مرتبه با هم وزن خود آب مخلوط نموده و با آتش ملایمی جوشاند تا آب آن بکلی بخار شود (ولی چون جوشاندن آب با روغن قدری مشکل است ممکن است روغن را بخارج پراکنده کند) بهتر آنست که از هفت سال بگذرد و این روغن را روغن عتیق گویند و یا روغن زیتون تازه را بقدری بجوشانند تا بنصف برسد و او را روغن بدل عتیق گویند. قدری خوراک این روغن ۷ مثقال است.میوه  زیتون میوه زیتون سفت و بیضی شکل و گوشتی است. در مغز آن یک هسته قرار دارد. هسته آن دارای یک قشر چوبی سخت و در داخل آن مغز است.شکل میوه زیتون تخم مرغی است که اول رنگ سبز به خود می گیرد و به تدریج که رسیده تر می شود به رنگ بنفش و سپس قهوه ای و سرانجام سیاه و تیر می شود.افعال و خواص آن: ۱. چاق کننده، مقوی لثه و دندان و اعضا، موافق معده، صاف کننده اخلاط، مفتح سدد، قاطع عفونت، مانع تعریق بیش از حد و جهت تفتیت حصات و ادرار بول نافع است. ۲. مغسول آن موافق درد اعصاب و مواد حاره و نیکو کردن رنگ رخسار است. ۳. نقل شده که اگر بیست و دو درم آن را با مثل آن عسل و ثلث آن کندر و روغن شونیز بالمناصفه(۵۰-۵۰) مخلوط نمایند و در حمام سه روز بیاشامند و در آن روز آب سرد نیاشامند از جمیع دردهای بارده و خدر و فالج و امثال آنها نجات یابند و پیران چندساله را باعث شهوت باه می شود و مجرب دانسته اند. روغن زیتون متعفن: روغنی که از زیتون متعفن گیرند مولد خلط فاسد و بسیار مبخر(ایجادکننده بخارات موذی) و مولد خارش است و مصلح آن شربت بنفشه است. روغن زیتون بری( زیتون خودرو): ۱. روغن زیتون بری را در افعال و خواص معادل روغن گل سرخ دانسته اند. ۲. رادع، مبرد، مانع عرق، محافظ سیاهی موی و انتشار آن، مقوی دندان متحرک، مانع سیلان رطوبات لهات و قاطع خون لثه است. (عده ای مطلق روغن زیتون را در افعال مذکوره نافع می دانند و مخصوص به نوعی دون نوعی نداشته اند. ) ۳. تدهین(روغن مالی) روزانه با آن مانع پیری، نیکوکننده موی و مانع ریزش آن، قاطع تعفن اخلاط و باعث تقویت اعضا است. دستور گرفتن روغن زیتون: روش اول: زیتون را در آفتاب انداخته و یا در ظرفی کرده در نور گرم گذارند تا پژمرده و نرم نگردد. سپس بکوبند و روغن آن را با فشردن بگیرند. روش دوم: یا آنکه در آب بجوشانند تا پخته گردد، سپس بمالند و صاف کرده آن را باز بجوشانند تا آب بسوزد و روغن بماند. اما احتیاط نمایند که روغن نسوزد. روش سوم: بر آن نمک مالند و بگذارند تا نرم گردد سپس بمالند و بفشارند و روغن آن را بگیرند.روغن حاصل از این روش ضعیف است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد