دانستنی هایی درباره شریان ھای توراکس


دانستنی هایی درباره شریان ھای توراکس

دانستنی هایی درباره شریان ھای توراکس

    تنه شریان ریوی  از انفندیبولوم بطن راست تا زیر قسمت افقی قوسی آئورت ادامه دارد و در آنجا به دو شاخه راست و چپ تقسیم می شود: شاخه راست یا شریان ریوی راست: از پشت آئورت صعودی و SVC عبور می کند و قبل از ورود به ریه دو شاخه میشود(لوب فوقانی +لوب تحتانی و میانی) شاخه چپ یا شریان ریوی چپ: از شاخه راست کوتاهتر است. داخل ریه دو شاخه میشود. رباط شریانی Ligamentum) (AriteriOSum که از بقایای مجرای شریانی است بین قوسی آئورت و این شریان دیده میشود. (AовтA) دوم = آئورت هنگام خروج از بطن چپ در پشت تنه شریان ریوی قرار دارد. از اینجاتا نیمه راست زاویه استرنال (در پشت استرنوم) صعود میکند. سپس تغییر مسیر داده، به صورت افقی تا کنار چاپ چهارمین دیسک بین که تقعر آن به سمت پایین بوده، از روی پایه ریوی چپ میگذرد. از این پس آئورتا به طور عمود به سمت پائین نزول میکند تا اینکه در حد مهره T12 از سوراخ آئورتیک دیافراگم عبور کرده، وارد شکم میشود. بنابراین AOrta از ۴ قسمت تشکیل شده است: ۱- آئورت صعودی (Ascending A)؛ ۲- قوسی آئورت Arch) (Thoracic or descending gla.L.'s ugly of A.) (A؛ ۴- آئورت شکمی قطر آئورت در ابتدای مسیر حدود ۳cm است ولی به تدریج باریکتر می شود. آئورت صعودی علاوه بر اینکه همراه با تنه شریان ریوی در یک غلاف مشترک از پریکارد سروزی احشایی قرار گرفته، توسط پریکارد لیفی هم پوشیده شده است. از آئورت صعودی دو شریان خارج میشود: شریان های کرونری (اکلیلی) راست و چپ که مشروب کنندهٔ قلب هستند. اشریان کرونری راست از سینوس آئورتیک راست منشاء گرفته، وارد قسمت راست سولکوسی کروناری (در سطح قدامی قلب) می شود. سپس در سطح تحتانی تا ناودان اینترونتریکولار تحتانی (خلفی) در این سولکوس پیش میرود و در انجا با شریان کرونر چاپ آناستوموز می کند. شاخه های آن عبارتند از: (A.V. و S.A ۱- چند شاخه برای اتریوم راست (و گرههای ۲- شاخه حاشیه ای یا کناری (marginal) که تا ADeX ادامه داشته، مخصوصں بطن راست. است. ۳- شاخه بین بطنی خلفی: از انتهای شریان جداشده، در ناودان همنام .Apex U ادامه دارد. مسؤول خونرسانی به بطنهای راست.  بخش خلفی - تحتانی سپتوم بین بطنی است. شریان کروناری چپ از سینوس آئورتیک چپ جداشده، وارد سمت چپ سولکوسی کروناری میگردد و در همین سولکوس در سطح تحتانی به ناودان بین بطنی خلفی میرسد. چند شاخه دارد: ۱- شاخه هایی برای دهلیز و بطن چپ ۲- شاخهٔ بین بطنی قدامی: از ابتدای شریان جداشده، در ناودان همنام تا ApCX حرکت میکند و به دو بطن و قسمت فوقانی -قدامی سپتوم بین بطنی خون میدهد. در ۴۰ درصد افراد، از انتهای شریان کرونر چپ، شاخه قطوری به نام شریان چرخی (Circumflex) جدا می شود که در سطح خلفی قلب قرار گرفته، شاخه هایی برای دهلیز و بطن چپ و دهلیز راست (گردs.A را نیز می پوشاند قوسی آئورت در مدیاستن فوقانی قرار دارد. ابتدا در جلوی تراکه آ، بعد در سمت چپ آن قرار گرفته، به سمت عقب میرود و تا کنار چاپ دیسک مهره ای T4-Ts ادامه دارد.مجاورات مهم: از جلوی آن ۴ عصب می گذرند: فرنیک چپ، واگوس چپ و شاخه قلبی تحتانی آن، شاخه قلبی فوقانی سمپاتیک چپ.از زیر آن عصب رکورنت چپ و برونکوس اصلی چاپ میگذرند.در عقب و راست مجاورات دارد با: تراک ها، ز وفاگوس، عصب رکورنت چپ و مجرای توراسیک.قوس آئورت ۳ شاخه دارد:۱- شریان BrachiOCC|Dhali C : قطورترین شاخه است. ابتدا در جلو بعد در سمت راست تراک ها صعود میکند و در کنار فوقانی مفصل استرنوکلاویکولار به دو شاخه به نام های کاروانید مشترک راست و ساب کلاوین راست تقسیم میشود. شریان تیروئیدی ایما (Ima) ممکن است از تنه آن جدا شود.۲- شریان کاروتید مشترک چپ: ابتدا در جلو، بعد در سمت چپ ترکهاً به سمت گردن صعود میکند.۳- شریان ساباکلاوین چاپ: از خلف کلاویکول گذشته، وارد بازو میشود.آئورت توراسیک (نزولی)در مدیاستن خلفی واقع است. ابتدا در سمت چپ ستون مهره ها قرار داشته، تدریجاً به خط وسط نزدیک میشود. شاخه ها:الف - شاخه های احشایی : ۱- شریان های پریکاردیوم:۲- شریان های برونکیالی؛ ۳- شاخه های ازوفاژی؛ ۴- شاخه های مدیاستینال --> برای بافت سلولی و لنفاوی مدیاستن خلفی ۵- شریان های فرنیک -> برای دیافراگمب - شاخه های جداری = شریان های بین دنده ای خلفی

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد